Dui­zen­den jon­gens de­len wraak­por­no

IN EEN BE­SLO­TEN NET­WERK WORDT WRAAK­POR­NO VAN HON­DER­DEN NE­DER­LAND­SE MEIS­JES GE­DEELD

Metro Holland (Holland) - - News - Nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Meer dan 30.000 naakt­fo­to’s en vi­deo’s van meis­jes die zijn ver­spreid door ze­ker twee­dui­zend jon­gens, zijn als wraak­por­no zijn te­rug te vin­den op een groot wraak­porn­o­net­werk. Bij het ma­te­ri­aal staat vaak naam, woon­plaats en een link naar bij­voor­beeld Fa­ce­book-, Snap­cha­ten In­st­agram-pro­fie­len.

Daar­naast is er nog een gro­te chat­room, waar de fo­to’s ‘als Poké­mon­kaar­ten’ wor­den uit­ge­wis­seld, zo schrijft RTL Nieuws, dat op on­der­zoek ging in de duis­te­re we­reld van wraak­por­no. De uit­komst van het on­der­zoek werd gis­ter­avond naar bui­ten ge­bracht.

Tij­dens het jour­na­lis­tie­ke speur­werk kwam RTL te­recht op een cloud­dienst ge­host door het Nieuw-Zee­land­se Me­ga, waar­op je al­leen bin­nen­komt met een uit­no­di­ging. Ver­vol­gens moet je zelf ook ma­te­ri­aal uplo­a­den en de­len, wil je er lid van wor­den/blij­ven.

Wat RTL Nieuws vond is ma­te­ri­aal van ze­ker vier­hon­derd ver­schil­len­de meis­jes, waar­van een groot deel min­der­ja­rig is of in ie­der ge­val was tij­dens het ma­ken van de fo­to of vi­deo. De beel­den zijn in veel ge­val­len door de mei­den zelf ge­maakt en ver­vol­gens ver­spreid door hun in­mid­dels ex-vriend­jes.

Het uit­wis­se­len van ma­te­ri­aal ver­loopt op een bi­zar­re wij­ze. Soms wor­den er als het wa­re ver­zoek­jes in­ge­diend. Dan wordt er een naam ge­noemd van een meis­je in de hoop dat ie­mand ma­te­ri­aal van haar heeft. De ei­ge­naar krijgt hier­voor dan in ruil zo­ge­naam­de ‘ori­gi­nal con­tent’ aan­ge­bo­den. Dat gaat om wraak­por­no die nog niet ver­spreid is. Ex­clu­sie­ve con­tent dus.

Soms wordt er zelfs geld ge­bo­den om be­paal­de meis­jes te hac­ken. Ook zijn er dis­cus­sies over het even­tu­eel af­per­sen van meis­jes en hoe ze dit dan moe­ten aan­pak­ken. Er wordt on­der an­de­re ge­sug­ge­reerd om dit via een cryp­to­cur­r­en­cy te doen, die ge­maakt is voor ano­nie­me trans­ac­ties.

„Ik heb nog nooit zo’n groot en ge­raf­fi­neerd net­werk ge­zien”, ver­telt Si­mo­ne van der Hof, hoog­le­raar recht en di­gi­ta­le tech­no­lo­gie in een re­ac­tie aan RTL Nieuws. „Ik schrik van de om­vang en de wij­ze waar­op er heel sys­te­ma­tisch wordt ge­werkt.”

In to­taal is er 40 gi­ga­bi­te aan wraak­por­no te vin­den in het net­werk. Bo­ven­dien wordt er nog da­ge­lijks nieuw ma­te­ri­aal op de web­si­te ge­üpload. Wan­neer meis­jes niet her­ken­baar ge­noeg in beeld zijn, wordt er als het wa­re een col­la­ge ge­maakt door hun pro­fielfo­to van Fa­ce­book er­bij te zet­ten, zo­dat het beeld als als­nog vol­le­dig wordt.

Ove­ri­gens is niet al­le wraak­por­no van exen. Zo haal­de een man top­les­sfo­to’s van de com­pu­ter van zijn nicht. Ook werk­te een jon­gen aan een me­tho­de om de te­le­foons van meis­jes uit zijn klas met zijn com­pu­ter te ver­bin­den.

COLOURBOX.COM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.