Grap van moe­der loopt be­hoor­lijk uit de hand

EEN OP­ROEP VAN EEN MOE­DER DIE EEN NIEU­WE VRIEND VOOR HAAR DOCH­TER ZOEKT GAAT VI­RAL

Metro Holland (Holland) - - News - DAI­SY HEYER d.heyer@tmg.nl

Een nieu­we vriend: dat zoekt de moe­der van Kel­ly He­ru­er voor haar 26-ja­ri­ge doch­ter. Het Fa­ce­book­be­richt dat moe­der Je­a­ni­ne daar­over plaatste gaat vi­ral, en Kel­ly wordt in­mid­dels over­spoeld met re­ac­ties van po­ten­ti­ë­le nieu­we lo­vers. Al is ze ze­ker niet wan­ho­pig op zoek naar een nieu­we lief­de.

‘SCHOON­ZOON GE­ZOCHT’, zo luid­de de ti­tel van het Fa­ce­book­be­richt van Je­a­ni­ne. De kern van het be­richt? Ze is het he­le­maal zat dat haar doch­ter „de leuk­ste doch­ter van de he­le we­reld is, maar op de ene of an­de­re ma­nier vrij­ge­zel blijft.” Met haar be­richt op so­ci­al me­dia wil­de Je­a­ni­ne eens kij­ken hoe ver ze daar zou ko­men in de zoek­tocht naar een leu­ke vriend voor haar doch­ter.

„Mijn doch­ter is 26, slim, lief, leuk, knap, on­der­ne­mend, cre­a­tief, loy­aal, trouw, stout, reis­lus­tig, in­tel­li­gent, heel gees­tig en goud­eer­lijk”, ver­volgt ze. „Ik kan ge­rust zeg­gen dat ze heel di­rect is. What you see is what you get (zacht­jes uit­ge­rust).”

„Heb jij toe­val­lig een zoon, broer, een neef, een buur­jon­gen of een be­ken­de in jouw vrien­den­kring die ook maar wat aan loopt te klo­ten, re­a­geer dan.”

Het Fa­ce­book­be­richt dat de moe­der van Kel­ly op haar pa­gi­na had staan is in­mid­dels op pri­vé ge­zet, aan­ge­zien ze sinds het be­richt maan­dag­avond on­li­ne is ge­plaatst werd over­spoeld met re­ac­ties. „Maar dan be­doel ik ook echt een héle­boel man­nen die echt een soort sol­li­ci­ta­tie­brie­ven stu­ren naar mijn moe­der”, giert Kel­ly.

„Het was echt be­doeld als gein­tje van mijn moe­der. Toen ik het zag had ik haar met­een ge­appt. Ik had zo­iets van: Je­zus, ma... We had­den el­kaar die avond ge­spro­ken, el­kaar lang niet ge­zien en het even over man­nen ge­had. Toen had ze dit ge­post, maar dat het zo uit de hand zou lo­pen had ik niet ver­wacht.”

„Ie­der­een appt me”, ver­volgt ze. „Maar ik vind het een beet­je over­wel­di­gend al­le­maal hoor. Als man­nen van die he­le lan­ge be­rich­ten stu­ren dat ze met mij wil­len da­ten zon­der dat ze me ken­nen gaat het in som­mi­ge ge­val­len toch al­leen maar om het ui­ter­lijk, en dat is juist wat ik ni­ét wil."

Waar­om ze dan geen vriend­je heeft op dit mo­ment? „Ik da­te vrij wei­nig”, ver­telt Kel­ly. „Dat heeft er ze­ker mee te ma­ken. En ik ben echt heel an­ders dan man­nen vaak in eer­ste in­stan­tie den­ken. Als je me zo ziet op het eer­ste ge­zicht den­ken man­nen vaak al­leen dat ik een sexy stoot ben die veel uit­gaat, maar ei­gen­lijk ben ik een vet gro­te nerd. Ik hou van le­ren, on­der­ne­men en ik kijk veel do­cu­men­tai­res. Tuur­lijk ga ik ook uit, maar mijn voor­ko­men matcht niet met hoe ik echt ben en dat valt man­nen dan vaak te­gen.”

Zelf is ze ook niet snel on­der de in­druk van een man. „Ik ga niet voor ui­ter­lijk. Je kunt de knap­ste ke­rel voor mij zet­ten, maar als ik geen nor­maal ge­sprek met hem kan voe­ren is het snel over. Ik doe ook niet aan one night stands. Ik ben nu denk ik ge­woon 2,5 jaar sin­gle om­dat ik op een leef­tijd ben waar­op ik echt weet wat ik wel en niet wil. Ik wil voor kin­de­ren gaan, een vol­was­sen le­ven lij­den en ik denk dat man­nen daar vaak van schrik­ken. Al ben ik ook ab­so­luut niet wan­ho­pig op zoek hoor. Ik ben geen 40 year old vir­gin die nog nooit iets heeft mee­ge­maakt. Het be­richt van mijn ma is toch wel echt een uit de hand ge­lo­pen grap.”

‘Het was echt be­doeld als gein­tje van mijn moe­der. Toen ik het zag had ik haar met­een ge­appt. Ik had zo­iets van: Je­zus, ma...’ Kel­ly

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.