Meer meis­jes in tech­niek

Metro Holland (Holland) - - News -

Meis­jes kij­ken naar een dro­ne tij­dens de ope­ning van Girls­day, gis­te­ren in een kan­toor van bouw­be­drijf BAM. Het is de be­doe­ling dat meis­jes op Girls­day in aan­ra­king ko­men met ‘an­de­re kan­ten van de bouw’, legt Mi­la van Eg­mond, or­ga­ni­sa­tor van het eve­ne­ment uit. „Op jon­ge leef­tijd heb­ben meis­jes al­leen een beeld dat de bouw be­staat uit hard wer­ken op de bouw­plaats. Maar er gaat een heel pro­ces aan voor­af. Daar wil­len we ze ken­nis mee la­ten ma­ken.”

Op Girls­day is een la­ten be­drij­ven en or­ga­ni­sa­ties de meis­jes we­ten dat zij wel­kom zijn in de tech­no­lo­gie. In Ne­der­land kie­zen nog steeds te wei­nig meis­jes voor bè­ta, tech­niek en ICT.

BART MAAT | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.