Ajax was nooit een be­drei­ging voor PSV

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JEROEN HA­VER­KORT j.ha­ver­kort@tmg.nl

Speel­ron­de 1

Ajax is in shock door het dra­ma rond­om Ab­del­hak Nou­ri. De ploeg van de nieu­we coach Mar­cel Kei­zer gaat in Al­me­lo op be­zoek bij He­ra­cles dat met 2-1 wint. Bij PSV staat er met­een vol­op druk op de ke­tel, na­dat de Eind­ho­ve­na­ren wor­den uit­ge­scha­keld in de Eu­ro­pa Le­a­gue door het nie­ti­ge Osijek. Thuis moet er ge­won­nen wor­den van AZ dat veel in­druk heeft ge­maakt in de voor­be­rei­ding. De gas­ten zijn dan ook fa­vo­riet in het Phi­lips Sta­di­on, maar de thuis­ploeg wint met 3-2.

Speel­ron­de 5

PSV speelt in ei­gen huis de eer­ste top­per van het sei­zoen. De ploeg van Phil­lip Co­cu ont­vangt re­ge­rend lands­kam­pi­oen Fey­en­oord dat sterk aan het sei­zoen be­gon­nen is en ook nu bo­ven­aan staat. Een week eer­der was PSV in Hee­ren­veen een speel­bal van de thuis­ploeg die cou­lant bleek en het bij 2-0 hield. Co­cu past zijn speel­wij­ze aan en PSV wint on­ver­wachts met 1-0 door een go­al in de twee­de mi­nuut van Gastón Pe­rei­ro. Het is het be­gin van een zeer zwak­ke se­rie van Fey­en­oord dat in de ze­ven du­els daar­na al­leen van AZ weet te win­nen en zo­doen­de al in een vroeg sta­di­um af­haakt in de ti­tel­ra­ce. Ajax ver­speelt pun­ten te­gen ADO Den Haag: 1-1.

Speel­ron­de 6

PSV haalt uit bij FC Utrecht. De eer­ste helft is voor de thuis­ploeg, maar daar­na trap­pen de Eind­ho­ve­na­ren het gas­pe­daal in. Het wordt maar liefst 1-7 in de Dom­stad. Ajax ver­liest in de ei­gen Are­nA met 1-2 van Vi­tes­se. PSV pakt voor het eerst de kop­po­si­tie en zal de­ze niet meer uit han­den ge­ven. Ajax staat op een scha­me­le ze­ven­de plek met maar tien pun­ten, het laag­ste aan­tal sinds het sei­zoen 2008-2009. „Wij wil­len Ajax zien, wij wil­len Ajax zien”, klinkt het van­af de tri­bu­nes en Ajax-coach Kei­zer is dui­de­lijk: „Als je acht ver­lies­pun­ten hebt in zes wed­strij­den dan is dat in­der­daad een cri­sis.”

Speel­ron­de 11

PSV ver­groot de voor­sprong op Ajax. De Am­ster­dam­mers won­nen op de negende speel­dag nog met 1-4 van Fey­en­oord, maar op 5 no­vem­ber laat Ajax op­nieuw de Are­nA hui­len. FC Utrecht, waar dan nog Erik ten Hag op de bank zit, wint met met 1-2. PSV wint in ei­gen huis van FC Twen­te. De lands­kam­pi­oen van 2010 zit in zwaar weer en heeft Gert­jan Ver­beek aan­ge­steld als coach om uit de on­der­ste re­gi­o­nen te ont­snap­pen. De Tuk­kers lij­ken op een ge­lijk­spel af te ste­ve­nen, maar door een ei­gen doel­punt van Ste­fan Thes­ker in bles­su­re­tijd wint PSV het spek­ta­kel­stuk met 4-3.

Speel­ron­de 15

Ajax-PSV staat op het pro­gram­ma. Een week eer­der ver­speel­de Ajax op­nieuw pun­ten door in En­sche­de niet ver­der te ko­men dan 3-3 te­gen FC Twen­te. PSV heeft tien pun­ten meer dan Ajax en is dan ook zwaar fa­vo­riet. Bij winst van PSV is de voor­sprong der­tien pun­ten en de ti­tel al zo goed als ze­ker bin­nen, maar de Am­ster­dam­mers spe­len hun bes­te wed­strijd van het sei­zoen en win­nen met 3-0 door goals van Da­vid Ne­res, Las­se Schö­ne en Don­ny van de Beek. „Als Ajax dit ni­veau vast­houdt, wor­den ze kam­pi­oen”, zegt ana­list Ro­nald de Boer.

Speel­ron­de 16

PSV is van slag en speelt een week na de ne­der­laag te­gen Ajax met 3-3 ge­lijk in Gro­nin­gen. Ajax heeft thuis geen moei­te met Ex­cel­si­or dat met 3-1 op­zij wordt ge­scho­ven. De Am­ster­dam­mers lo­pen in één week tijd vijf pun­ten in op de ploeg van Co­cu. Een week er­na wint Ajax ook van num­mer drie AZ, maar het blijkt de laat­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd van Kei­zer. Hij wordt ont­sla­gen na­dat Ajax door FC Twen­te uit de be­ker wordt ge­knik­kerd. Het ont­slag ver­rast de voet­bal­le­rij, ook in Eind­ho­ven zijn ze ver­baasd. „Ik zag dit niet aan­ko­men zo vlak voor de win­ter­stop”, zegt Co­cu. „Ze haal­den toch een paar goe­de re­sul­ta­ten.”

Speel­ron­de 24

PSV komt thuis niet ver­der dan 2-2 te­gen sc Hee­ren­veen. Ajax, waar Ten Hag Kei­zer heeft op­ge­volgd, wint met 0-1 van PEC Zwol­le. Het ver­schil tus­sen de twee teams is vijf pun­ten en in Amsterdam ge­lo­ven ze er weer in, he­le­maal om­dat PSV op speel­ron­de 25 bij Fey­en­oord op be­zoek moet en Ajax in ei­gen huis ADO Den Haag ont­vangt.

Speel­ron­de 25

Maar Ajax komt te­gen ADO niet ver­der dan 0-0 en PSV wint in De Kuip met 1-3 door goals van San­tia­go Ari­as, Ste­ven Berg­wijn en Gastón Pe­rei­ro. „Dood­zon­de, PSV zit in een ze­tel”, zegt Aja­cied Jus­tin Klui­vert.

Speel­ron­de 26

Als Ajax ook nog eens met 3-2 ver­liest van Vi­tes­se, ter­wijl PSV FC Utrecht met 3-0 aan de kant schuift, is het he­le­maal ge­daan met de kam­pi­oensas­pi­ra­ties van de Am­ster­dam­mers. „Er brak toen iets bij mij”, geeft Ajax-mid­den­vel­der Las­se Schö­ne de­ze week toe in een in­ter­view met Ajax Li­fe.

„Je voet­balt voor de ti­tel en dan geef je het zo uit han­den.”

Speel­dag 27

Op speel­dag 27 vindt er een da­ve­ren­de ver­ras­sing plaats als Wil­lem II PSV in ei­gen huis een on­ge­kend pak slaag geeft. De PSV’ers scha­men zich dood na de 5-0 ne­der­laag, maar we­ten ze­ker dat de pan­doe­ring een in­ci­dent is. „Be­ter een keer met 5-0 ver­lie­zen, dan vijf keer met 1-0”, re­la­ti­veert doel­man Jeroen Zoet de ne­der­laag.

Speel­ron­de 30

De ne­der­laag te­gen Wil­lem II blijkt in­der­daad een in­ci­dent. PSV en Ajax blij­ven win­nen. Het du­el op speel­ron­de 30 tus­sen AZ en PSV is cru­ci­aal. Als PSV in Alk­maar wint, kan het op speel­ron­de 31 in ei­gen huis kam­pi­oen wor­den te­gen uit­ge­re­kend Ajax. In een knots­gek du­el, waar PSV op­nieuw be­wijst over een ij­zer­ster­ke wil te be­schik­ken, wint het met 2-3. „In Amsterdam zijn ze ge­knakt”, weet PSV-ver­de­di­ger Da­niel Sch­waab ze­ker.

FO­TO’S: ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.