Chi­na laat Ne­der­lands kalfs­vlees weer toe

Metro Holland (Holland) - - News -

Ne­der­lands kalfs­vlees mag na ja­ren weer naar Chi­na. De Chi­ne­se markt gaat nog de­ze zo­mer open, heb­ben de Ne­der­land­se en de Chi­ne­se re­ge­ring af­ge­spro­ken. Chi­na sloot na de uit­braak van BSE, of­te­wel de gek­ke­koei­en­ziek­te, in de ja­ren ne­gen­tig zijn gren­zen voor rund­vlees uit Eu­ro­pa. Na een ja­ren­lan­ge lob­by maakt Pe­king nu voor Ne­der­lands kalfs­vlees een uit­zon­de­ring. Dat le­vert een ex­tra om­zet van 15 mil­joen eu­ro op, meldt het mi­nis­te­rie van Land­bouw. Chi­na is on­der de in­druk van de ,,we­reld­wijd be­ken­de” ma­nier waar­op Ne­der­land de voed­sel­vei­lig­heid be­waakt, stelt Hen­ny Swin­kels van bran­che­or­ga­ni­sa­tie SBK.

ARGUS Hui­zen in Amsterdam wor­den on­be­taal­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.