Max zit voor­al zich­zelf in de weg

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JEROEN HAVERKORT j.haverkort@tmg.nl

Ver­stap­pen had al­le kaarten in Chi­na in han­den voor een po­di­um­plek, maar over­speel­de zijn hand door een bot­sing te ver­oor­za­ken met Se­bas­ti­an Vet­tel waar­door hij een tijd­straf van tien se­con­den kreeg van de wed­strijd­lei­ding. Zijn team­ge­noot Da­niel Ric­ci­ar­do won de ra­ce voor Valt­te­ri Bot­tas en Ki­mi Räik­ko­nen. Le­wis Ha­mil­ton werd vier­de, Ver­stap­pen vijf­de.

Of hij het rus­ti­ger aan zou doen in de eer­ste bocht, luid­de de vraag aan Ver­stap­pen vlak voor de ra­ce. De Ne­der­lan­der keek sto­ï­cijns voor zich uit en schud­de zijn hoofd. „Ik ga niet voor­zich­ti­ger doen”, luid­de het ant­woord. „We zien wel wat er gaat ge­beu­ren, het hangt af van het mo­ment.”

De ra­ce­stijl van Ver­stap­pen is sinds zijn in­tre­de in de For­mu­le 1 al­tijd on­der­werp van ge­sprek ge­weest. Zijn agres­sie­ve rij­stijl roept zo­wel be­won­de­ring als weer­stand op. Een van die be­won­de­raars is nor­maal ge­spro­ken vier­vou­dig we­reld­kam­pi­oen Ha­mil­ton, maar vo­ri­ge week in Bah­rein was de Brit niet zo blij met Ver­stap­pen. In de ogen van Ha­mil­ton was Ver­stap­pens ma­noeu­vre in het be­gin van de ra­ce ‘wei­nig res­pect­vol, on­no­dig en dom’. Daar­na noem­de hij Ver­stap­pen ook nog eens een ‘dickhead’. Voor die op­mer­king stap­te Ha­mil­ton in Shang­hai naar Ver­stap­pen toe om hem zijn ex­cu­ses aan te bie­den. Het te­kent de groot kam­pi­oen die ook nog een wij­ze les in pet­to had voor de jon­ge Ne­der­lan­der. Om we­reld­kam­pi­oen te wor­den moest Ver­stap­pen ‘vol­was­se­ner gaan rij­den’ vol­gens Ha­mil­ton. „Max had ge­woon pun­ten moe­ten ha­len. Red Bull heeft een pri­ma au­to, maar nog geen re­sul­ta­ten be­haald. Dat komt door ge­brek aan er­va­ring bij de cou­reur.”

We­reld­kam­pi­oen word je door de lan­ge ter­mijn in de ga­ten te hou­den, wil­de Ha­mil­ton er maar mee zeg­gen. Zijn Mer­ce­des is nog niet zo goed als de Fer­ra­ri’s en dus doet Ha­mil­ton er al­les aan om de scha­de in het be­gin van het sei­zoen zo be­perkt mo­ge­lijk te hou­den. Waar Ver­stap­pen na Au­stra­lië en Bah­rein acht punt­jes bij el­kaar sprok­kel­de, stond Ha­mil­ton al op 33 pun­ten. Kort­om, de Brit heeft WK-lei­der Vet­tel, die op 50 pun­ten stond voor­af­gaand aan de ra­ce in Chi­na, nog in zijn vi­zier. Iets wat je niet over Ver­stap­pen kunt zeg­gen.

Iro­nisch ge­noeg moest Ver­stap­pen de raad van Ha­mil­ton, als hij hem al op­volgt, in de vrie­zer leg­gen. Om de ach­ter­stand in het be­gin van het sei­zoen niet nog gro­ter te la­ten wor­den, moest Ver­stap­pen in Chi­na wel agres­sief rij­den. En dat pak­te in het be­gin goed uit. De Ne­der­lan­der start­te van­af plek 5, maar stoom­de met­een door naar plek 3 in de eer­ste ron­de van de ra­ce door Ha­mil­ton en Räik­kö­nen in te ha­len.

Een po­di­um­plaats lag bin­nen hand­be­reik, maar Ver­stap­pen wil­de meer en zijn on­ge­duld brak hem in de slot­fa­se van de ra­ce op. In de 43e ron­de crash­te hij met Vet­tel en dat had de Ne­der­lan­der aan zich­zelf te dan­ken. Hij doet er ver­stan­dig aan de woor­den van Ha­mil­ton ter har­te te ne­men én om naar zijn team­ge­noot Ric­ci­ar­do te kij­ken, die rus­tig bleef, zijn kan­sen ge­dul­dig af­wacht­te en daar­door een perfecte ra­ce be­kroon­de met de eer­ste plaats.

„Ik wil­de te snel naar vo­ren”, al­dus Ver­stap­pen, die na de ra­ce zijn ex­cu­ses aan­bood aan Vet­tel. Hij wil­de niet kwijt wat hij en de Duit­ser te­gen el­kaar zei­den. „Op dit mo­ment loopt het niet soe­pel, maar in ie­der ge­val heeft Da­niel een su­per­ra­ce ge­re­den”, luid­de het com­men­taar van Ver­stap­pen die te­leur­ge­steld was in zich­zelf. Iets wat Vet­tel wel kon be­grij­pen. „Ik neem Max niks kwa­lijk, de­ze be­slis­sin­gen neem je in een split se­cond. Of hij mijn ra­ce heeft ver­pest? Hij heeft voor­al zijn ei­gen ra­ce ver­pest.”

ER­OP OF ERONDER, DAT WAS DE BOOD­SCHAP VOOR MAX VER­STAP­PEN IN CHI­NA

DIEGO AZUBEL | EPA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.