Wat zijn de ge­vol­gen van de aan­val op Sy­rië?

WES­TEN VALT SY­RIË AAN ALS VER­GEL­DING VOOR GIF­GAS­AAN­VAL IN DOUMA

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - DAISY HEYER d.heyer@tmg.nl

Ame­ri­ka, En­ge­land en Frank­rijk heb­ben za­ter­dag­och­tend vroeg met kruis­ra­ket­ten en straal­ja­gers drie doe­len aan­ge­val­len in Sy­rië. Het bom­bar­de­ment was een ver­gel­ding voor een gif­gas­aan­val van As­sads troe­pen in Douma een week ge­le­den. Maar wat be­te­kent de aan­val van de drie lan­den op Sy­rië nou voor de bur­ger­oor­log die er in het land woedt? En voor ons als Ne­der­land, of – mis­schien wel be­lang­rij­ker – de we­reld?

Me­tro sprak met vei­lig­heids­ad­vi­seur van het Haags Cen­trum voor Stra­te­gi­sche stu­dies en voor­ma­lig lucht­macht­com­man­dant, Pe­ter Wij­nin­ga over de lucht­aan­val­len van dit week­end. „In ie­der ge­val kun­nen we con­clu­de­ren dat de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap, en dan met na­me na­tuur­lijk Ame­ri­ka, Frank­rijk en Groot-Brit­tan­nië met de­ze aan­val aan­ge­ven dat zij het ge­bruik van che­mi­sche wa­pens niet ac­cep­te­ren. Men heeft een lijn ge­trok­ken en die lijn is Sy­rië heel dui­de­lijk over­ge­gaan met die gif­gas­aan­val. ‘Dan zijn dit de ge­vol­gen’, is de bood­schap.”

Wat zijn ge­vol­gen van de aan­val op Sy­rië voor de rest van de we­reld?

Ik denk dat de scha­de op dit mo­ment nog be­perkt is. Dat komt voor­al om­dat er geen Rus­si­sche mi­li­tai­ren bij de aan­val zijn ge­dood. Was dat wel het ge­val, dan was de re­ac­tie van­uit Rus­land een stuk hef­ti­ger ge­weest. Het ef­fect van de­ze aan­val blijft hier­door be­perkt, maar de bood­schap wordt wel dui­de­lijk ge­maakt. Het is een op zich­zelf staan­de aan­val, maar het gaat er­om dat als As­sad door­gaat, dit de con­se­quen­ties zijn. Er wordt dan dus écht ac­tie on­der­no­men van­uit het bui­ten­land. En in de toe­komst wel­licht met veel meer ge­vol­gen voor As­sad.

En wat voor con­se­quen­ties heeft het voor Ne­der­land?

Voor­als­nog ver­wacht ik niet zo­veel. Het ligt een beet­je aan de re­ac­tie van­uit Rus­land hier­op. Het kan zijn dat zij (tij­de­lijk) de co­ör­di­na­tie­sa­men­wer­king van het lucht­ruim van Sy­rië met Ne­der­land op­zeg­gen, waar­door Ne­der­land­se F16’s niet meer bo­ven Sy­rië mo­gen vlie­gen. Dat doen zij nu wel om op be­paal­de ma­nie­ren Koer­di­sche strij­ders te on­der­steu­nen. Maar nu blijft het een beet­je bij bom­bas­tisch taal­ge­bruik, in de sfeer van de Kou­de Oor­log.

Wat vind je van de be­schul­di­gin­gen van­uit Rus­land dat die gif­gas­aan­val in scè­ne ge­zet zou zijn door GrootB­rit­tan­nië?

Dan zeg­gen de Rus­sen weer dat het geen gif­gas­aan­val was, ver­vol­gens dat het er wel een was maar dat het werd ge­or­ga­ni­seerd door de ge­hei­me dien­sten, dan weer dat het een ver­zin­sel is van­uit het Wes­ten… Zo kun je door blij­ven gaan. Ze ver­an­de­ren om de ha­ver­klap hun ver­haal. Dat de­den ze bij MH17 ook. Het maakt hen vol­ko­men on­ge­loof­waar­dig. Er is geen en­kel be­wijs om te kun­nen aan­to­nen dat het een ver­zin­sel was, er zijn wél be­wij­zen dat de gif­gas­aan­val er wel is ge­weest. Daar­om wil ik er ei­gen­lijk niet eens op re­a­ge­ren. Er is al eer­der dui­de­lijk ge­wor­den dat As­sad niet bang is om che­mi­sche wa­pens te ge­brui­ken in Sy­rië.

Denk je dat de lan­den die Sy­rië dit week­end aan­vie­len meer had­den wil­len ver­nie­ti­gen?

Dat is een mo­ge­lijk­heid, al wa­ren de doe­len na­tuur­lijk vrij be­perkt. Al­le­drie de doe­len waar de lucht­aan­val op ge­richt was, zijn uit de buurt van Rus­si­sche mi­li­tai­ren en Sy­ri­sche bur­gers. Bo­ven­dien is de aan­val ’s nachts uit­ge­voerd, waar­schijn­lijk om ook zo min mo­ge­lijk slacht­of­fers te ma­ken. Er zijn ook heel wat doe­len die zich in dicht­be­volk­te ge­bie­den be­vin­den. Een op­slag­plaats voor wa­pens in een on­be­woond ge­bied kun je mak­ke­lijk aan­val­len, maar een­tje die in een woon­wijk staat niet. Al zou men die ook graag ver­nie­ti­gen en daar in de toe­komst wel­licht wel de pij­len op rich­ten.

‘Ze ver­an­de­ren om de ha­ver­klap hun ver­haal. Dat de­den ze bij MH17 ook.’

Pe­ter Wij­nin­ga over Rus­land

Was dit echt af­schrik­wek­kend voor As­sad?

Dat is nog maar zeer de vraag. As­sad voelt zich re­de­lijk on­kwets­baar. Hij wordt ge­steund door de Rus­sen en Iran. Hij heeft drie­kwart van het land weer ste­vig in han­den en hij weet dat hij met dit soort aan­val­len vaak re­de­lijk ont­zien wordt. Hij kan zich­zelf naar de be­vol­king als win­naar pre­sen­te­ren en door­gaan met wat hij nu aan het doen is. Een ein­de van de bur­ger­oor­log is het in ie­der ge­val niet. Ik denk dat dat ein­de nog lang niet in zicht is.

DA­VID MCNEW | GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.