‘We moe­ten geen grte mond heb­ben’

Metro Holland (Holland) - - News - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

De spe­lers van Ajax on­der­gin­gen gis­ter­mid­dag een kor­te ‘walk of sha­me’. Ter­wijl de kers­ver­se kam­pi­oen PSV op het veld van het Phi­lips Sta­di­on werd ge­hul­digd, moesten de Aja­cie­den door een haag van Bra­bant­se fans rich­ting de spe­lers­bus. „He­le­maal niets in Am­ster­daaaam”, kre­gen ze om hun oren.

Ter­wijl ze in aan­loop naar de kra­ker nog vol ver­trou­wen had­den ge­spro­ken over de goe­de af­loop. Ajax zou het ti­tel­feest­je wel eens even gaan ver­sto­ren, daar in Eind­ho­ven. Van die gro­te mond was op het veld wei­nig meer over, want de be­zoe­kers had­den vrij­wel niets in

te bren­gen en wer­den met een 3-0 ne­der­laag te­rug naar de hoofd­stad ge­stuurd. Weg laat­ste sprank­je hoop op het kam­pi­oen­schap.

„We moe­ten niet be­zig zijn met een gro­te mond heb­ben in de me­dia”, was Mat­thijs de Ligt hel­der in zijn oor­deel. „Al­le­maal leuk en aar­dig die tek­sten, maar we moe­ten het op het veld la­ten zien en dat is vandaag dui­de­lijk niet ge­beurd.”

Jus­tin Klui­vert vond het geen stoe­re praat van zich­zelf en zijn ploeg­ge­no­ten. „We hiel­den ge­woon de moed er­in, meer niet. Wat moet je an­ders zeg­gen? We had­den moei­lijk kun­nen roe­pen dat we ons bij voor­baat zou­den neer­leg­gen bij een ne­der­laag, toch? PSV had vandaag ge­woon een paar pro­cent­jes meer over voor de ze­ge. Niet dat wij niet ge­mo­ti­veerd wa­ren, maar zij gin­gen echt vól voor de ti­tel.”

De mee­ge­reis­de sup­por­ters toon­den zich in het uit­vak slech­te ver­lie­zers door Ben­gaals vuur­werk naar het on­der­lig­gen­de vak met PSV-fans te gooi­en. Ook en­ke­le ge­frus­treer­de spe­lers gin­gen over de schreef. Zo wer­den Siem de Jong en Nico Tag­lia­fi­co met een ro­de kaart het veld af­ge­stuurd. Ver­lie­zen op het veld van de con­cur­rent is ook geen pret­je, zou je kun­nen zeg­gen.

„Dat we hier in het hol van de leeuw op de­ze ma­nier ver­lie­zen, maakt het ex­tra pijn­lijk”, gaf Jo­ël Velt­man toe. „Na vo­rig sei­zoen ging het de he­le tijd over hoe Fey­en­oord kam­pi­oen was ge­wor­den en wordt de weg naar de ti­tel van PSV steeds her­haald. Dat is voor een Aja­cied niet pret­tig. Als we geen hoop had­den ge­had op een over­win­ning, dan had­den we be­ter in Am­ster­dam kun­nen blij­ven. Ik kan er nu een enor­me ana­ly­se op los la­ten, maar het feit is ge­woon dat wij met le­ge han­den staan. Bij Ajax gaan we al­tijd voor het hoog­ste en nu moe­ten we voor de twee­de plek gaan knok­ken met een hij­gend AZ in on­ze nek, heel ver­ve­lend.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.