HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Holland) - - @metro -

RAM 21/3-19/4

Ga vandaag eens naar die per­soon toe, die jij door de druk­te van de af­ge­lo­pen tijd een beet­je bent ver­ge­ten. Het zal je niet ver­ba­zen dat dat jul­lie bei­den goed zal doen.

STIER 20/4-20/5

Je maakt je druk om­dat je eco­no­mi­sche po­si­tie niet zo is als je je wen­sen zou? Als je niet al­les kunt ko­pen wat je wel zou wil­len, ben je niet uniek. Het is soms nog mooi­er om te wil­len dan te heb­ben.

TWEELING 21/5-20/6

Jij hebt de nei­ging even­tu­e­le agres­sie­ve ge­voe­lens te on­der­druk­ken. On­der­druk­king van ge­voe­lens kan ech­ter mak­ke­lijk lei­den tot li­cha­me­lij­ke klach­ten. Zorg voor een goe­de al­ter­na­tie­ve uit­laat­klep.

KREEFT 21/6-22/7

Dat jij vandaag op­win­ding in je re­la­tie hebt staat wel vast. Of dit een moei­lij­ke of een pret­ti­ge op­win­ding is, dat valt nog te be­zien. Het hangt voor­na­me­lijk af van je ei­gen ini­ti­a­tie­ven.

LEEUW 23/7-22/8

Je krijgt vandaag de kans om aan te to­nen dat je idee­ën waar­de heb­ben. Dat ze niet on­wer­ke­lijk of on­prak­tisch zijn, maar dat jouw idee­ën wel­de­ge­lijk de moei­te van een in­ves­te­ring waard zijn.

MAAGD 23/8-22/9

Het bui­ten­land speelt de ko­men­de tijd een be­lang­rij­ke rol in je le­ven. Wel­licht komt er een va­kan­tie aan, maar waar­schijn­lij­ker is dat het jou geld gaat op­le­ve­ren in plaats van geld gaat kos­ten.

WEEG­SCHAAL 23/9-22/10

Vandaag is een dag om eens flink de schou­ders er on­der te zet­ten. Het re­sul­taat zal bin­nen­kort dui­de­lijk wor­den en daar kun jij dan trots op zijn.

SCHOR­PI­OEN 23/10-21/11

Als jij het ge­voel hebt min­der­waar­dig te zijn, trek je dan eens te­rug om uit te zoe­ken waar dat ge­voel van­daan komt. Dan kun je iets aan de oor­zaak doen.

BOOG­SCHUT­TER 22/11-21/12

Jij voelt je de laat­ste tijd be­lem­merd in je be­we­gings­vrij­heid. Het is tijd om ou­de, knel­len­de ban­den los te snij­den en een nieu­we weg in te gaan. Pas dan voel jij je weer vrij.

STEEN­BOK 22/12-19/1

Jij bent trots en am­bi­ti­eus aan het wor­den. Zo­lang je voor jouw am­bi­ties hard en op een eer­lij­ke ma­nier werkt, is dat een goe­de zaak. Pas op dat je niet over an­der­mans rug je doel be­reikt.

WA­TER­MAN 20/1-19/2

Jij ont­vangt in­for­ma­tie waar­door de ver­schil­len­de puz­zel­stuk­jes op hun plaats val­len. Je over­ziet nu de he­le si­tu­a­tie en weet hoe de vork in de steel zit. Nu is het tijd om ac­tie te on­der­ne­men.

VIS­SEN 20/2-20/3

Laat je niet mis­lei­den door mooie praat­jes van glad­de jon­gens. Blijf zelf al­tijd kri­tisch en blijf na­den­ken bij al­les wat je doet. Dan kun jij je rus­tig la­ten ad­vi­se­ren en kun jij je nooit een bult val­len.

Elke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.