Vul­ga­ri­se­ren­de we­ten­schap

Metro Holland (Holland) - - @metro - VIT­TO­RIO BU­SA­TO Me­tro plaatst elke dag een le­zers­co­lumn. Upload je co­lumn van vier­hon­derd woor­den en een fo­to op on­ze web­si­te me­tro­co­lumn.nl. Je ver­dient vijf­tig eu­ro als we jouw co­lumn in de krant plaat­sen.

„Vol­gens de we­ten­schap zijn jul­lie een perfecte match!” Met woor­den van die strek­king laat te­le­vi­sie­pre­sen­ta­tor Pe­ter van der Vorst een aan­tal blijk­baar wan­ho­pig op zoek zijn­de vrij­ge­zel­le deel­ne­mers aan Mar­ried At First Sight ver­rukt we­ten dat ze zich kun­nen gaan op­ma­ken om el­kaar - in bij­zijn van fa­mi­lie en vrien­den, en ga­de­ge­sla­gen door een groot te­le­vi­sie­pu­bliek - het ja­woord te ge­ven. Let wel: in naam der wet en lut­te­le mi­nu­ten na­dat ze zich op die zo­ge­naamd mooi­ste dag van hun le­ven aan el­kaar heb­ben voor­ge­steld.

Je kunt we­ten­schap po­pu­la­ri­se­ren, je kunt we­ten­schap ook vul­ga­ri­se­ren. Dat laat­ste is bij dit dating-pro­gram­ma, dat eind fe­bru­a­ri het der­de sei­zoen in­ging, in over­tref­fen­de trap het ge­val. Drie 'we­ten­schap­pers' zijn aan dit RTL4-pro­gram­ma ver­bon­den: een bi­o­loog (Pa­trick van Veen), psy­cho­loog (Jean-Pier­re van de Ven) en sek­su­o­loog (In­ge­borg Tim­mer­man) - geen van drie­ën ge­pro­mo­veerd, laat staan ver­bon­den aan uni­ver­si­teit of we­ten­schap­pe­lijk in­sti­tuut. Desalniettemin pre­ten­deert dit 'we­ten­schap­pe­lij­ke team' op ba­sis van al­ler­lei test­jes en vra­gen­lijs­ten, aan­ge­vuld met per­soon­lij­ke ge­sprek­ken, sub­jec­tie­ve in­druk­ken en on­der­ling zeer diep­gaand over­leg, kan­di­da­ten qua voor el­kaar be­stemd zijn 'per­fect' te kun­nen mat­chen. Als­of de we­ten­schap daar­toe in staat zou zijn!

Kan­di­da­ten kie­zen er zelf voor mee te doen aan een pro­gram­ma dat zo­iets sa­craals als een hu­we­lijk ri­di­cu­li­seert. Maar een 'perfecte match' aan­ge­smeerd op ba­sis van zo­ge­naamd we­ten­schap­pe­lij­ke evi­den­tie wekt de rond­uit val­se sug­ges­tie dat de­ze kan­di­da­ten nog lang en ge­luk­kig zul­len le­ven. Van de vier stel­len die el­kaar het eer­ste sei­zoen eeu­wi­ge trouw be­zwoe­ren, bra­ken er drie al rap hun be­lof­te. In het twee­de sei­zoen idem di­to. Hoe hoog het suc­ces­per­cen­ta­ge dit sei­zoen zal zijn, wordt aan­staan­de dins­dag dui­de­lijk. Maar wat de sco­re ook zal zijn, de 'ex­perts' zul­len vast weer van een geslaagd ex­pe­ri­ment spre­ken - Van Veen recht­vaar­dig­de de sco­re van één op vier eer­der al als één waar elk da­ting­bu­reau ja­loers op zou zijn.

Ech­te we­ten­schap­pers heb­ben ver­plich­tin­gen je­gens de we­ten­schap én sa­men­le­ving. Je hebt je te hou­den aan (on) ge­schre­ven prin­ci­pes van goed we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek en je te ont­hou­den van han­de­lin­gen of ge­dra­gin­gen die in­drui­sen te­gen de we­ten­schap­pe­lij­ke in­te­gri­teit. Even­eens dien je je te ont­hou­den van han­de­lin­gen of ge­dra­gin­gen die het ver­trou­wen in de we­ten­schap be­scha­men of on­der­mij­nen. Met die am­bas­sa­deurs­func­tie ne­men de­ze drie char­la­tans het niet zo nauw. Al­leen al daar­om zou hun uni­ver­si­tai­re graad eens ex­pli­ciet ter dis­cus­sie ge­steld moe­ten wor­den. Daar is vast een leuk te­le­vi­sie­for­mat om­heen te be­den­ken.

‘Ech­te we­ten­schap­pers heb­ben ver­plich­tin­gen je­gens de we­ten­schap én sa­men­le­ving.’ Vit­to­rio Bu­sa­to

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.