SIMPLY THE BEST

Het num­mer 'Simply the Best' van Ti­na Tur­ner schalt bij elke thuis­wed­strijd van PSV door het sta­di­on. Gis­te­ren was daar geen speld tus­sen te krij­gen in het huis van de kers­ver­se lands­kam­pi­oen na de 3-0 ze­ge op Ajax.

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JEROEN HAVERKORT j.haverkort@tmg.nl

Kam­pi­oen wor­den in een di­rect du­el met je ri­vaal. Mooi­er kan het niet en PSV deed het. De Eind­ho­ve­na­ren won­nen in ei­gen huis met 3-0 van Ajax door doel­pun­ten van Gastón Pe­rei­ro, Luuk de Jong en Ste­ven Berg­wijn.

In Eind­ho­ven barst­te dan ook een flink feest los. En te­recht. Op de 24e ti­tel van PSV is na­me­lijk niks af te din­gen. De ploeg van Phil­lip Co­cu ver­o­ver­de op de zes­de speel­dag de kop­po­si­tie en die plek werd niet meer uit han­den ge­ge­ven. De neu­tra­le toe­schou­wer werd niet warm of koud van dat­ge­ne wat PSV liet zien, maar Phil­lip Co­cu smeed­de een hecht col­lec­tief dat zich niet gek liet ma­ken.

„Lek­ker als je hem zo pakt in zo’n wed­strijd”, re­a­geer­de PSV­aan­voer­der Mar­co van Gin­kel dol­ge­luk­kig na de wed­strijd op het be­ha­len van de lands­ti­tel. „We heer­sten. Dat wil­den we ook la­ten zien. Som­mi­gen men­sen be­twij­fel­den of wij wel echt be­ter wa­ren dan Ajax. Nou, dat kun je na vandaag wel zeg­gen lijkt mij.”

De kri­tiek die PSV dit sei­zoen kreeg von­den Co­cu en zijn spe­lers on­te­recht. Ook de uit­spraak van Ajax-coach Erik ten Hag die voor­af­gaand aan de kra­ker zei dat hij ze­ker wist dat ‘PSV bang was voor Ajax’ stoor­de Co­cu een beet­je. Dat bleek wel toen hij zijn pers­con­fe­ren­tie be­gon door te zeg­gen dat ‘wij met angst en be­ven naar de­ze wed­strijd toe­leef­den’.

„Mijn spe­lers heb­ben vandaag hun wa­re ge­zicht la­ten zien”, vond Co­cu. „Dat wil­den we ook. Daar­om speel­de ik met Gastón op tien, twee bui­ten­spe­lers en een spits. We speel­den met vol­le over­tui­ging. Iets wat we eer­der dit sei­zoen niet in Am­ster­dam heb­ben la­ten zien”, doel­de Co­cu op de 3-0 ne­der­laag te­gen Ajax eer­der dit sei­zoen.

Om PSV nu af te schil­de­ren als een saaie ploeg gaat ook te ver. FC Utrecht werd met 7-1 op­ge­rold in ei­gen huis, de wed­strijd te­gen FC Twen­te was een spek­ta­kel­stuk, in De Kuip werd Fey­en­oord met 3-1 ver­sla­gen en in Alk­maar AZ met 3-2. Ook de kam­pi­oens­wed­strijd te­gen Ajax past in dit rij­tje. In een heer­lij­ke wed­strijd ston­den de twee bes­te ploe­gen van Ne­der­land te­gen­over el­kaar. Het spel golf­de in het be­gin op en neer en de span­ning op de tri­bu­nes was te snij­den.

„Dit is een heer­lijk ge­voel”, lach­te De Jong na het be­ha­len van het kam­pi­oen­schap. „Dat we het thuis op de­ze ma­nier heb­ben af­ge­maakt. We heb­ben zo hard ge­stre­den met zijn al­len dit sei­zoen. De buitenwereld ge­loof­de niet in ons. Uit­ein­de­lijk heb­ben we als team elke wed­strijd kei­hard ge­voch­ten en ook ge­loof ge­hou­den. We zijn al­tijd door­ge­gaan, tot aan de laat­ste mi­nuut. Ie­de­re wed­strijd weer. Dan ben je uit­ein­de­lijk ver­diend kam­pi­oen. Het is een ga­pend gat ge­wor­den met nog drie wed­strij­den te spe­len, we heb­ben bij­na het pun­ten­re­cord te pak­ken. Dan kun je spre­ken van een goed sei­zoen.”

‘We heb­ben vandaag ons wa­re ge­zicht la­ten zien.’

PSV-coach Phil­lip Co­cu

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.