ALERT DOOR DO­TAN-AF­FAI­RE

De kwes­tie rond zan­ger Do­tan, die met nep-fanac­counts op so­ci­al me­dia zijn ima­go op­vij­zel­de, staat niet op zich­zelf. Er wordt op gro­te schaal met li­kes en vol­gers ge­sjoe­meld, zeg­gen ken­ners.

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - CONSTANCE VAN AMSTEL c.van.amstel@tmg.nl

Veel aan­dacht voor zan­ger Do­tan dit week­end na­dat via een ar­ti­kel in de Volks­krant naar bui­ten kwam dat zo’n 140 ac­counts van zijn fans op so­ci­al me­dia niet echt zijn. Hoe­wel hij zelf ont­kent er daar iets van­af te we­ten, is er be­wijs dat hij zijn voor­ma­lig ma­na­ger ja­ren ge­le­den zélf de op­dracht gaf tien­tal­len van de­ze ‘trol­len’ voor hem te cre­ë­ren om daar­mee zijn fo­to's en so­ci­al­m­e­dia­be­rich­ten te li­ken en te de­len. Ook ble­ken de hoofd­rol­spe­lers van de mooie ver­ha­len waar­mee Do­tan de af­ge­lo­pen ja­ren ge­re­geld in het nieuws kwam, niet te be­staan.

Dat er ge­sjoe­meld is met li­kes en vol­gers is vol­gens Die­de­rik Broek­hui­zen van The Best

So­ci­al Me­dia, een si­te ge­spe­ci­a­li­seerd in het vin­den van lu­die­ke en cre­a­tie­ve posts op on­der meer Twit­ter en Fa­ce­book, geen ver­ras­sing; het ge­beurt aan de lo­pen­de band, zegt hij. ,,Heel veel li­kes en vol­gers op in­ter­net zijn nep. Ik weet ook heel ze­ker dat er door veel meer ar­ties­ten op gro­te schaal li­kes en vol­gers wor­den ge­kocht. Het ver­haal van Do­tan is wel ex­treem, maar dat er ook door an­de­ren wordt ge­sjoe­meld om een ima­go op te vij­ze­len, is ze­ker.”

Dat beeld wordt ook be­ves­tigd door Ro­nald Mo­len­dijk, dj, des­kun­di­ge bij RTL Bou­le­vard en ken­ner van de mu­ziek­we­reld. „Dat ge­beurt heel veel. Het is echt bu­si­ness. Sinds ik bij

Bou­le­vard zit, krijg ik ook re­gel­ma­tig aan­bie­din­gen om bij­voor­beeld 1000 li­kes te ko­pen voor 10 eu­ro. Ik vind dat niet in­te­res­sant, maar ik snap dat be­paal­de, be­gin­nen­de ar­ties­ten er wel voor zwich­ten. Je valt toch meer op als je veel vol­gers hebt. Dan den­ken men­sen; hé, die heeft veel vol­gers die moe­ten we in de ga­ten hou­den.”

Vol­gens Broek­hui­zen is het cre­ë­ren van een niet be­staan­de iden­ti­teit op in­ter­net niets nieuws, maar gaat dat lang­zaam­aan wel ver­an­de­ren. „Ze­ker aan het be­gin van het in­ter­net deed ie­der­een al­les on­der een nick­na­me, dat was heel nor­maal. Waar we nu wel steeds meer naar­toe gaan, is een ge­re­gu­leerd in­ter­net. Net zo­als dat men­sen in het ech­te le­ven ge­re­gi­streerd staan, zal dat op den duur on­li­ne ook zo zijn. Niet ie­der­een zal het daar­mee eens zijn, maar die kant gaan we wel op.”

Nu zijn ver­zon­nen fans van een artiest mis­schien nog on­schul­dig, het toont wel aan hoe een­vou­dig je de pu­blie­ke opi­nie kunt ver­an­de­ren door een heel le­ger­tje trol­len in te zet­ten om een be­paal­de me­ning de we­reld in de stu­ren. Broek­hui­zen: „We kun­nen er wat be­treft Do­tan grap­jes over ma- ken, maar dit kan – en ge­beur­took op veel gro­te­re schaal bij­voor­beeld in de po­li­tiek. Stem­men kun­nen op de­ze ma­nier wor­den be­ïn­vloed. Wat dat be­treft is het in­ter­net een ge­vaar­lij­ke plek.” De kwes­tie Do­tan maakt ons weer even alert, denk hij. „Goed dat we nu weer be­sef­fen dat er heel veel ac­counts op in­ter­net zijn die be­wust zijn aan­ge­maakt om de opi­nie er­gens over een be­paal­de kant op te stu­ren.”

En Do­tan, is die nu uit­ge­ran­geerd na de­ze so­ci­a­le mis­ser? Wel als het aan Ro­nald Mo­len­dijk ligt. En als de Ho­me-zan­ger al te­rug wil ko­men, dan heeft hij nog een lan­ge weg te gaan, denkt de dj. „Ik be­greep dat Do­tan sinds vo­ri­ge week maan­dag de tijd had om te re­a­ge­ren op het ar­ti­kel in de Volks­krant. Hoe het ook zit, hij had al veel eer­der met een ver­kla­ring moe­ten ko­men. Hoe lan­ger hij wacht, hoe moei­lij­ker het wordt.”

Broek­hui­zen denkt dat de scha­de aan het ima­go van Do­tan mis­schien nog wel mee kan val­len. „Aan­dacht is nog steeds het kost­baar­ste goed op in­ter­net, dus het zou mij niet ver­ba­zen als Do­tan over een paar we­ken weer op num­mer 1 staat met een het lied­je I’m Sor­ry of iets der­ge­lij­ke”, be­sluit de so­ci­al me­dia­ken­ner Broek­hui­zen la­chend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.