Top 3

Metro Holland (Holland) - - News -

Glassdoor, de va­ca­tu­re­si­te waar me­de­wer­kers en oud-me­de­wer­kers re­cen­sies over be­drij­ven kun­nen ach­ter­la­ten, maakt elk jaar een lijst­je met de bes­te werk­ge­vers van Ne­der­land. Dit zijn de top­pers!

1Bain & Com­pa­ny

Be­drijfs­be­oor­de­ling: 4.9 Re­view: „In­te­res­sant werk met ge­wel­di­ge men­sen waar­mee je ook graag in het week­end af­spreekt. Ver­krijgt in­zicht in meer­de­re in­du­strie­ën.”

2TOP­desk

Be­drijfs­be­oor­de­ling: 4.8

Re­view: „Een ge­zel­li­ge sfeer op de werk­vloer. Veel vrij­heid om ei­gen plan­nen uit te wer­ken. Nieu­we col­le­ga’s wor­den zeer goed in het be­drijf op­ge­no­men.”

3On­board

Be­drijfs­be­oor­de­ling: 4.8

Re­view: „Via de boot­camp ben ik be­gon­nen als in­te­rim re­crui­ter bij On­board. Je leert su­per­veel in kor­te tijd en de werk­zaam­he­den zijn zeer af­wis­se­lend!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.