Tof festival, fou­te baas

Wei­nig fes­ti­vals op de­ze pla­neet zijn zo gaaf als Coa­chel­la. Maar de baas van het fes­tijn in Ca­li­for­nië blijkt een be­hoor­lijk du­bi­eus fi­guur te zijn...

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - DAMLA KAYGUSUZ d.kaygusuz@tmg.nl

‘Dat ik an­tiLGBTQ+ ben, is niets meer dan nep­nieuws.’

Phi­lip An­schutz

Het is je vast niet ont­gaan: be­kend­he­den zo­als Be­yon­cé, Emi­nem, Ky­lie Jen­ner - en zelfs een aan­tal land­ge­no­ten zo­als An­na Noos­hin - wa­ren af­ge­lo­pen week­end te vin­den op het festival Coa­chel­la. Naast dat het daar we­melt van de cul­tu­ral ap­prop­ri­a­ti­on ver­wacht je niet dat het festival nog een don­ke­re kant kent. Het is na­me­lijk zo dat het hon­der­den dol­lars die de fes­ti­val­gan­gers neer­tel­len voor een kaartje in de zak­ken van een ex­treem­recht­se man te­recht ko­men. We heb­ben het over Phi­lip An­schutz, een mul­ti­mil­jo­nair die meer­de­re be­drij­ven al­ler­lei bran­ches be­zit en de ei­ge­naar van het gro­te festival is dat in het twee­de en der­de week­end van april plaats­vindt in In­dio, Ca­li­for­nië.

De laat­ste ja­ren is naar vo­ren ge­ko­men dat An­schutz ve­le do­na­ties heeft ge­daan aan ex­treem­recht­se groe­pen. Zo heeft hij bij­voor­beeld gro­te som­men geld ge­schon­ken aan de Al­li­an­ce De­fen­ding Free­dom, de Na­ti­o­nal Chris­ti­an Foun­da­ti­on en de Fa­mi­ly Re­search Coun­cil. Al­le drie de groe­pen ke­ren zich te­gen ge­lij­ke rech­ten voor LGBTQ+-ge­meen­schap. Voor­al de Al­li­an­ce De­fen­ding Free­dom is om­stre­den. De­ze ju­ri­di­sche groe­pe­ring heeft meer dan 200 an­ti-LGBTQ+-wet­ten in 34 sta­ten ge­spon­sord in 2017. Dit de­den ze om te voor­ko­men dat de wet­ten die er­voor moe­ten zor­gen dat dis­cri­mi­na­tie op ba­sis van sek­su­e­le ge­aard­heid niet meer mo­ge­lijk is, het niet haal­den.

Ook heeft An­schutz veel geld ge­do­neerd aan aarts­con­ser­va­tie­ve po­li­ti­ci die an­ti-abor­tus zijn en niets wil­len we­ten van stren­ge­re wa­pen­wet­ge­ving. Zo spon­sor­de An­schutz se­na­tor Co­ry Gard­ner, die zich na de bloe­de­ri­ge schiet­par­tij in Las Ve­g­as in ok­to­ber vo­rig jaar fel ver­zet­te te­gen stren­ge wa­pen­re­gu­le­ring. Gard­ner is lang niet de eni­ge po­li­ti­ci die van An­schutz’ geld ge­noot. Zo do­neer­de hij ook ve­le dol­lars aan con­gres­lid Scott Tip­ton, die zich ver­zet te­gen zo­wel het ho­mo­hu­we­lijk als abor­tus. En ook Mi­ke Coff­man, een lid van het Huis van Af­ge­vaar­dig­den die er­van over­tuigd is dat Barack Oba­ma geen Ame­ri­kaan­se staats­bur­ger is, kreeg geld van An­schutz.

De ver­ont­waar­di­ging hier­over liep in aan­loop naar de vo­ri­ge edi­tie van Coa­chel­la zo hoog op dat er een op­roep werd ge­daan om het me­ga­fes­ti­val te boy­cot­ten on­der de hashtag #Boy­cot­tCoa­chel­la. On­der druk van de mo­ge­lij­ke boy­cot bracht An­schutz een ver­kla­ring naar bui­ten. Hie­rin be­na­druk­te hij met klem dat „re­cen­te claims in de me­dia dat ik an­ti-LGBTQ+ ben, niets meer zijn dan nep­nieuws – het is al­le­maal rot­zooi.”

Zijn do­na­ties wij­zen ech­ter op iets an­ders. Zijn geld stroomt sinds de op­hef in 2016 niet meer naar de eer­der­ge­noem­de groe­pen Al­li­an­ce De­fen­ding Free­dom, Na­ti­o­nal Chris­ti­an Foun­da­ti­on en Fa­mi­ly Re­search Coun­cil, maar de An­schutz Foun­da­ti­on gaf wel do­na­ties aan een aan­tal an­de­re or­ga­ni­sa­ties die an­ti-LGBTQ+ zijn. Dat wees on­der­zoek van mu­ziek­web­si­te

Pitch­fork vo­rig jaar uit. In­mid­dels pro­beert An­schutz zijn ima­go op te poet­sen door geld te schen­ken aan he­le an­de­re groe­pen en stich­tin­gen. Lo­gi­scher­wijs doet hij dat niet in stil­te. Zo do­neer­de de fes­ti­val­baas in maart dit jaar een mil­joen dol­lar aan het LGBT-fonds van de AIDS Foun­da­ti­on van El­ton Jo­hn. „Mijn ge­schenk aan de El­ton Jo­hn Foun­da­ti­on is be­doeld om te be­na­druk­ken dat we de vrij­heid van al­le men­sen on­der­steu­nen om vreed­zaam te le­ven, zon­der be­moei­e­nis van an­de­ren”, al­dus An­schutz.

Of An­schutz daar­mee het beeld dat van hem is ont­staan kan ver­an­de­ren, is nog maar de vraag. On­danks zijn twij­fel­ach­ti­ge re­pu­ta­tie stond Be­yon­cé af­ge­lo­pen week­end als eer­ste vrou­we­lij­ke, zwar­te head­liner op het hoofd­po­di­um van Coa­chel­la. Vol­gend week­end doet ze dat nog een keer. Ook staan an­de­re gro­te zwar­te ar­ties­ten zo­als The Weeknd en Wi­zKid op de li­ne-up. Zij zijn lang niet de eni­gen die voor et­ni­sche di­ver­si­teit op het festival zor­gen. Hy­po­criet van de or­ga­ni­sa­tie? Oor­deel zelf. Maar wat vast­staat is dat Coa­chel­la met An­schutz aan het roer wel een ima­go­pro­bleem heeft.

Phi­lip An­schutz.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.