Waar­om zijn fans van Ajax klaar met Ziy­ech?

VEEL SUP­POR­TERS VAN AJAX HEB­BEN HET GE­HAD MET HAKIM ZIY­ECH. MAAR WAAR­OM EI­GEN­LIJK?

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

De re­la­tie tus­sen Hakim Ziy­ech en de sup­por­ters van Ajax is zon­dag­avond naar een nieuw diep­te­punt ge­daald. Toen fans de spe­lers­bus op­wacht­ten bij de Are­nA kreeg de mid­den­vel­der een flin­ke zet van een bo­ze aan­han­ger. Waar­om heeft een deel van de Am­ster­dam­se sup­por­ters toch zo’n he­kel aan Ziy­ech?

Pres­ta­ties

Ajax zet­te zich­zelf zon­dag in Eind­ho­ven voor schut, maar één spe­ler deel­de niet mee in de ma­lai­se. Ziy­ech strooi­de bij­na ach­te­loos met weer­ga­lo­ze breed­te­pas­ses en zorg­de op die ma­nier voor ge­vaar. Neem die bal in de 31e mi­nuut. De in­ter­na­ti­o­nal van Ma­rok­ko stond op zijn ei­gen helft en zag aan de an­de­re kant van het veld Jo­ël Velt­man op­sto­men. Ziy­ech, nog steeds op ei­gen helft, leg­de de bal per­fect voor hem klaar in het straf­schop­ge­bied van PSV. Velt­man le­ver­de een pri­ma voor­zet af op Klaas-Jan Hun­te­laar, die de ge­lijk­ma­ker had moe­ten ma­ken. Het uit­ste­ken­de op­tre­den van Ziy­ech was geen uit­zon­de­ring. Hij staat niet voor niets bo­ven­aan in het klas­se­ment van de Voet­bal­ler van het Jaar-ver­kie­zing van Te­lesport. Op­ta Sports twit­ter­de bij­na dui­ze­ling­wek­ken­de cij­fers: Ziy­ech cre­ëer­de dit sei­zoen voor Ajax in al­le com­pe­ti­ties liefst 147 kan­sen. Da­vid Ne­res staat twee­de met 64 ge­creeer­de mo­ge­lijk­he­den.

Uit­spra­ken

Ook tij­dens zijn pe­ri­o­de bij FC Twen­te was Ziy­ech niet ge­liefd bij de fans. Dat kwam voor­al om­dat hij tij­dens in­ter­views eer­lijk zei hoe hij over din­gen dacht. Bij­voor­beeld dat FC Twen­te slechts een spring­plank was naar een gro­te­re club. En dat hij de bal lie­ver niet aan be­paal­de spe­lers gaf, om­dat hij dan wist dat het bal­ver­lies zou op­le­ve­ren. Ook nu steekt Ziy­ech zijn am­bi­ties niet on­der stoe­len of ban­ken. In aan­loop naar de kra­ker te­gen PSV zei hij klaar te zijn voor de vol­gen­de stap: een mooie club in het bui­ten­land. Ter­wijl sup­por­ters het liefst van spe­lers ho­ren dat ze zich al­leen op hun hui­di­ge club rich­ten en eerst maar eens een prijs moe­ten pak­ken.

Hou­ding

De borst voor­uit, het club­em­bleem kus­sen na een doel­punt en gie­rend van vreug­de over het veld ren­nen na een tref­fer van een me­de­spe­ler. Zo zien (de Ajax-)sup­por­ters voet­bal­lers het liefst. De hou­ding van Ziy­ech is zo’n beet­je het te­gen­over­ge­stel­de. Na een ge­mis­te kans slen­tert hij als een vaat­doek over het veld en zelfs als hij wel heeft ge­scoord druipt de spel­vreug­de er niet af. Daar­door krij­gen an­de­ren vaak het idee dat Ziy­ech er wei­nig zin in heeft en dat hij zich niet 100 pro­cent wil in­zet­ten voor zijn club. De fluit­con­cer­ten die hem dat op­le­ve­ren laat Ziy­ech niet zo­maar over zich heen gaan. Bij FC Twen­te stak Ziy­ech een keer zijn mid­del­vin­ger op naar de tri­bu­ne, bij Ajax rea- geert hij met ge­baar­tjes. In Am­ster­dam hoeft hij niet eens meer iets fout te doen tij­dens voor­dat er wordt ge­flo­ten door het pu­bliek.

Af­komst

De sug­ges­tie dat fans een he­kel aan Ziy­ech heb­ben om­dat hij een Ma­rok­kaan­se ach­ter­grond heeft, is on­zin. Maar zijn af­komst speelt wel een rol in wat voor voet­bal­ler hij is ge­wor­den. Erik Dijkstra van Bu­reau Sport volg­de de mid­den­vel­der toen hij nog bij FC Twen­te speel­de. In San­tos Ma­ga­zi­ne schreef hij daar het vol­gen­de over: „Over­al waar hij speel­de had hij het ge­voel dat hij zich tien keer moest be­wij­zen. Het heeft hem ge­vormd tot wat hij is, een ego­cen­tri­sche voet­bal­ler. Zijn re­de­na­tie: ze heb­ben ge­pro­beerd me te bre­ken, het is ze niet ge­lukt, nu geef ik ook geen fuck om hen. Hij heeft ge­noeg Ma­rok­kaan­se voet­bal­lers ge­bro­ken zien af­ha­ken. Zijn schild is pant­ser­dik.” Die hou­ding telt voor een deel van de sup­por­ters blijk­baar zwaar­der dan zijn voet­bal­kwa­li­tei­ten.

OLAF KRAAK | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.