Kans­lo­ze au­di­ties? Kat­ja El­bers doet ze ge­woon

Het eer­ste sei­zoen van West­world was de best be­ke­ken HBO-ti­tel ooit, waar­mee zelfs het on­o­ver­trof­fen ge­ach­te Ga­me Of Thro­nes werd af­ge­troefd. Op 23 april gaat het twee­de sei­zoen in pre­mi­è­re bij Zig­go mét de Ne­der­land­se ac­tri­ce Kat­ja Her­bers.

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - MA­RIO WISSE m.wisse@tmg.nl

Kat­ja Her­bers is een in­druk­wek­kend cv aan het op­bou­wen in de VS. De van oor­sprong the­a­ter­ac­tri­ce zat in het re­cen­te ver­le­den al in be­wie­rook­te se­ries als The Ame­ri­cans, Man­hat­tan en The Lef­to­vers en is ko­mend sei­zoen te zien als Gra­ce in het twee­de sei­zoen van de me­gapo­pu­lai­re reeks West­world. „Ik kan het ei­gen­lijk nog steeds niet ge­lo­ven dat ik er­in zit”, zegt Her­bers (37), die bij het gro­te pu­bliek in Ne­der­land voor­al be­kend is van haar rol in RTL-hit­se­rie Di­vor­ce.

Denk niet dat Her­bers haar rol in West­world van­we­ge haar pres­ta­ties in die an­de­re Ame­ri­kaan­se se­ries in de schoot ge­wor­pen kreeg. „Nee man, je moet voor al­les vech­ten en je moet voor al­les au­di­tie doen”, zegt ze, zit­tend op een kruk­je op de zes­tien­de ver­die­ping van de A’DAM To­ren met fe­no­me­naal uit­zicht over het IJ, CS en het cen­trum van Am­ster­dam.

Au­di­tie voor West­world deed ze ge­woon thuis, in een van de dui­zen­den hui­zen daar be­ne­den. „Ik kreeg een nep­scè­ne toe­ge­stuurd om te spe­len en op te ne­men, die was nep om­dat de fan­ba­se van West­world zo groot is en ze bang zijn dat er iets uit­lekt. Daar­na ben ik op ge­sprek ge­weest in L.A.. Klinkt mis­schien nog best ge­mak­ke­lijk, maar ik heb ook een he­le­boel au­di­ties ge­daan voor rol­len in Ame­ri­kaan­se films en se­ries die ik niet ge­kre­gen heb. Wel een stuk of hon­derd, denk ik.”

Voor de­ge­nen die de se­rie nog nooit heb­ben ge­zien en al­leen de sa­men­vat­ting le­zen, is West­world best in­ge­wik­keld. „West­world is een pret­park voor vol­was­sen men­sen met geld”, legt Her­bers uit. „Er zijn daar al­le­maal ro­bots die er net zo uit­zien als jij en ik en waar je mee kunt doen wat je wil. Waar het dan op neer­komt is dat veel men­sen heel veel ra­re seks heb­ben, ie­mand dood­schie­ten of op een soort speur­tocht voor vol­was­se­nen gaan. Heel span­nend is dat, een soort com­pu­ter­ga­me maar dan in het echt. Die ro­bots krij­gen lang­za­mer­hand een soort be­wust­zijn, gaan zich her­in­ne­ren wat die men­sen al­le­maal voor na­rig­heid met ze uit­ha­len en ko­men in op­stand. West­world stelt in het twee­de sei­zoen ei­gen­lijk de vraag: gra­ven wij door ro­bots te ma­ken ei­gen­lijk niet ons ei­gen graf? Het schetst een toe­komst­beeld dat ei­gen­lijk he­le­maal niet zo ver­ge­zocht is. Step­hen Haw­king zei bij­voor­beeld dat hij het meest bang was voor ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce, vol­gens hem de groot­ste be­drei­ging voor de mens­heid. Wat wij nu ma­ken be­te­kent mis­schien on­ze on­der­gang.”

West­world stelt ook een an­de­re vraag: wie ben je als mens als er geen con­se­quen­ties zijn voor je ge­drag? „Ook een in­te­res­san­te vind ik”, zegt Her­bers. „Als men­sen heb­ben we denk ik wel be­we­zen dat we he­le­maal zo leuk niet zijn. Kijk maar wat er nu al aan oor­log en el­len­de in de we­reld is, hoe­veel men­sen er ver­moord, ver­kracht of ge­dis­cri­mi­neerd wor­den. Mis­schien is er een be­te­re soort dan wij. Mis­schien zijn de­ze ro­bots, die geen ja­loe­zie, machts­wel­lust en an­de­re na­re ka­rak­ter­ei­gen­schap­pen ken­nen, be­te­re men­sen dan wij. Be­grijp me niet ver­keerd, ik vind het leuk dat ik mens ben en ik ken een he­le­boel lie­ve, leu­ke men­sen, maar er is ook een oor­log in Sy­rië. Men­sen doen sinds men­sen­heu­ge­nis de meest vre­se­lij­ke din­gen om­dat ze bij­voor­beeld iets an­ders ge­lo­ven, een an­de­re huid­kleur huid­kleur heb­ben, ho­mo­sek­su­eel zijn, ga zo maar door. Er zijn heel veel niet zul­ke leu­ke kan­ten aan men­sen en in West­world komt aan het ein­de van het eer­ste sei­zoen de sym­pa­thie bij de ro­bots te lig­gen. In het eer­ste sei­zoen zie je wat die men­sen de ro­bots al­le­maal aan­doen met als ge­volg dat je de ro­bots gaat aan­moe­di­gen om die men­sen eens goed in de pan te hak­ken. Het zit heel slim in el­kaar.”

Haar rol is die van Gra­ce, een zo­ge­noem­de ‘guest’. Ze legt uit: „Je hebt dus ech­te men­sen en ro­bots, guests en hosts. Ik ben een guest en ben al best vaak in dat park ge­weest. Ik ga er nu weer naar­toe op een mo­ment dat er gro­te cha­os heerst want de hosts zijn in op­stand ge­ko­men.” Ze weet niet of ze mag zeg­gen in hoe­veel van de tien af­le­ve­rin­gen ze zit. „Maar ik ben een ‘se­ries re­gu­lar’ en dat be­te­kent dat het best een flin­ke rol is.”

De ko­men­de tijd blijft ze haar tijd ver­de­len tus­sen Am­ster­dam en Los An­ge­les, waar ze een ap­par­te­ment­je huurt. On­der­tus­sen au­di­teert ze ge- dre­ven door. „Ik zie het als een soort sport en ik pro­beer er zo wei­nig mo­ge­lijk van te ver­wach­ten Ik heb voor gro­te films ge­au­di­teerd ter­wijl ik van te­vo­ren wel wist dat ie­mand als Na­ta­lie Port­man of Scar­lett Jo­hans­son de hoofd­rol zou krij­gen. Dan vind ik het toch heel leuk om zo’n script te le­zen en een week lang net te doen als­of ik in die nieu­we film van weetik-veel-wie ga spe­len.”

Voor­lo­pig is ze naast Hol­ly­wood­ve­det­ten als Ed Har­ris, Ja­mes Mars­den en Evan Ra­chel Wood te zien in West­world, een se­rie met een sco­re van 8.9 op IMDB en in het eer­ste sei­zoen ge­mid­deld 12 mil­joen kij­kers per af­le­ve­ring.

De eer­ste af­le­ve­ring van sei­zoen twee van West­world is op 23 april te zien bij Zig­go Mo­vies & Se­ries XL, ver­vol­gens is er el­ke maan­dag een nieu­we af­le­ve­ring te zien.

‘Er zijn heel veel niet zul­ke leu­ke kan­ten aan men­sen en in West­world komt de sym­pa­thie bij de ro­bots te lig­gen.’

Kat­ja Her­bers

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.