Help! Obers ge­zocht nu het mooi weer wordt

WIJ ZOE­KEN LEK­KER EEN TERRASJE OP, MAAR DE BRAN­CHE DIE DAT MO­GE­LIJK MAAKT ZIT BE­HOOR­LIJK IN DE STRESS

Metro Holland (Holland) - - News - PIEN VAN BRE­DA nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Het aan­bod is groot en de vraag is schaars. Met een beet­je eco­no­mi­sche ba­sis­ken­nis kan je hier­uit con­clu­de­ren dat wan­neer je een baan­tje in de ho­re­ca zoekt, je aar­dig wat ei­sen kan stel­len. „Uit re­cent on­der­zoek is naar vo­ren ge­ko­men dat er mo­men­teel 37 dui­zend ho­re­ca­va­ca­tu­res open­staan”, ver­telt woord­voer­der Ber­na­det Na­ber van de Ko­nink­lij­ke Ho­re­ca Ne­der­land (KHN). „Dit te­kort is enorm en de vraag naar ho­re­ca­per­so­neel zal voor­lo­pig blij­ven stij­gen. Er zijn te­gen­woor­dig veel meer ho­re­ca­ge­le­gen­he­den. Men­sen ont­bij­ten bui­ten de deur, lun­chen er­gens an­ders, di­ne­ren va­ker in res­tau­rants, bor­re­len op de vrij­dag­mid­dag en gaan in de stad uit. Laat staan al­le food­fes­ti­vals die in meer en meer in op­komst zijn. Dit zorgt er­voor dat er ho­re­ca­me­de­wer­kers no­dig zijn.”

In de cre­a­tie­ve vrij­plaats Roest Am­ster­dam vindt je al­les voor een re­lax­te na­mid­dag. Je kan bor­re­len op het ter­ras, zon­nen op het aan­ge­leg­de strand of poot­je­ba­den aan de gracht. Dat be­te­kent voor de ko­men­de da­gen dus top­druk­te. Na­dia Duin­ker, ei­ge­na­res­se van Roest merkt dat er min­der re­ac­tie is op de vraag naar per­so­neel. „Het was de be­doe­ling om 1 mei open te gaan, maar met dit weer kan je na­tuur­lijk niet ach­ter­blij­ven. En ja, dat be­te­kent roos­ter­stress. Vroe­ger kre­gen we al­tijd een over­vloed aan sol­li­ci­ta­ties bin­nen, dit is de af­ge­lo­pen ja­ren wel echt ver­min­derd.”

„In de win­ter ne­men we over het al­ge­meen min­der per­so­neel aan”, ver­volgt Duin­ker. „Tij­dens het voor­jaar spit­ten we dan weer door de sol­li­ci­ta­tie­brie­ven heen om te zor­gen dat we op tijd ge­noeg per­so­neel heb­ben. Wij heb­ben het ge­luk dat we ge­bruik kun­nen ma­ken van op­roep­krach­ten en soms ook oud per­so­neel. Als je dit niet kan als ho­re­ca­be­drijf dan is het wel even span­nend tij­dens de­ze da­gen. Als sol­li­ci­tant kan je dan na­tuur­lijk het een en an­der ei­sen en om meer loon vra­gen.”

„Het per­so­neels­te­kort is een struc­tu­reel pro­bleem”, stelt Na­ber. „Voor­al de strand­pa­vil­joens en ca­fés met ter­ras­sen zul­len het in de­ze da­gen ex­tra moei­lijk heb­ben. Maar het pro­bleem speelt het he­le jaar door. Een an­der struc­tu­reel pro­bleem is dat het per­so­neel voor­al komt en gaat op de kor­te ter­mijn. Om het per­so­neel te be­hou­den zul­len de werk­ge­ver en werk­ne­mer dus in over­leg moe­ten gaan. De werk­ne­mer kan bo­ven­op de cao voor­stel­len om vier da­gen te wer­ken in plaats van vijf en een dag in het week­end vrij. De an­der wil graag een ho­ger uur­loon of door­groei­en in de ho­re­ca. In dat ge­val kan de werk­ge­ver bij­voor­beeld een ho­re­ca­cur­sus aan­bie­den.”

Lynn werkt sinds no­vem­ber in de be­die­ning van een ca­fé bij sta­ti­on Am­ster­dam Am­stel. Zij er­vaart dat haar werk­ge­ver zich soe­pel op­stelt. „Ze zijn heel mak­ke­lijk en er wordt re­ke­ning ge­hou­den met mijn stu­die”, zegt zij. „Hier­door kan ik zelf mijn roos­ter be­pa­len, dit was voor mij echt een pre. Ons team be­staat voor­na­me­lijk uit stu­den­ten, dus tij­dens de zo­mer­maan­den heb­ben de mees­te meer tijd om te wer­ken. Dit is ook wel no­dig, want zo­dra de zon schijnt is het ter­ras ram­vol.”

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.