NEPSNOR-EF­FECT

Metro Holland (Holland) - - News -

De al­ler­groot­ste kunst­roof is zon­der twij­fel ‘the one’ met de nep­agen­ten in de hoofd­rol. Het was even na twaal­ven in de nacht van 18 maart 1990 bij het Isa­bel­la Gard­ner Mu­se­um in Bos­ton. De nacht­por­tiers had­den net een bak­kie kof­fie in­ge­schon­ken toen er werd aan­ge­klopt. Ze za­gen twee agen­ten met gro­te, bij­na clow­nes­ke, neps­nor­ren die ver­kon­dig­den dat ze een mel­ding had­den ge­kre­gen over on­ge­re­geld­he­den. De por­tiers lie­ten de dien­ders bin­nen en voor ze met hun ogen kon­den knip­pe­ren, la­gen ze op de grond. Vast­ge­bon­den. De nep­agen­ten had­den de nacht van hun le­ven en sto­len voor ruim 200 mil­joen eu­ro aan kunst. In to­taal na­men ze der­tien wer­ken mee en het ble­ken fans van Hol­land­se Mees­ters te zijn, want tot hun buit be­hoor­den drie Rem­brandts en een Ver­meer. Ze ver­lie­ten het mu­se­um met de be­lof­te dat ze nog van hen zou­den ho­ren, maar dat ble­ken lo­ze woor­den. Want nog al­tijd han­gen aan de muur de le­ge lijs­ten van de schil­de­rij­en die over­al kun­nen zijn, en ner­gens.

HART VAN GOUD, DIE AN­NA

Ze had een hart van goud, die ko­nin­gin An­na van Br­etag­ne. Of het zat in elk ge­val in een gou­den kist­je in Mu­sée Do­brée in het Fran­se Nan­tes. Groot was het kist­je niet, 15 cen­ti­me­ter om pre­cies te zijn, oud wel: het werd in 1514 ge­maakt om het hart van de ko­nin­gin in te be­wa­ren, zo­als haar laat­ste wens luid­de. De rest van het li­chaam werd bij­ge­zet in het ko­nink­lijk mau­so­le­um van de ka­the­draal van Saint-De­nis bij Pa­rijs. Geen in­ge­wik­kel­de Ocean’s Ele­ven­ca­pri­o­len hier: de in­bre­kers sloe­gen in het holst van vrij­dag- op za­ter­dag­nacht een ruit­je in. Hoe­wel het alarm met­een af­ging, maak­ten ze het gou­den hart buit, net als een gou­den hin­doe­beeld en di­to mun­ten, daar­na gin­gen ze er als die­ven in de nacht van­door.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.