Au­stra­lië kampt met ra­re zweer

Metro Holland (Holland) - - News -

Au­stra­lië gaat ge­bukt on­der een vlees­eten­de zweer. De zweer ver­spreidt zich heel snel in de staat Vic­to­ria en daar spreekt men nu zelfs van een epi­de­mie. Het is nog niet dui­de­lijk wat je kan doen om de zweer te voor­ko­men.

In een ar­ti­kel in de Me­di­cal Jour­nal of Au­stra­lia la­ten on­der­zoe­kers we­ten dat het aan­tal ge­val­len van de ‘Bu­ruli-ul­cer toe­neemt, maar dat on­dui­de­lijk is waar­om dat al­leen in Vic­to­ria ge­beurt.

In 2016 kre­gen 182 men­sen in Vic­to­ria de zweer, wat al 72 pro­cent meer was dan ooit te­vo­ren. Vo­rig jaar steeg dat aan­tal tot 236. De aan­doe­ning komt al lan­ger in de deel­staat voor, maar het is on­be­kend hoe de zweer zich ver­spreidt. Som­mi­ge des­kun­di­gen den­ken dat de zweer kan wor­den over­ge­bracht door mug­gen of bui­del­rat­ten.

De zweer be­gint mee­stal als een plek­je op de huid. Daar­na gaat de in­fec­tie naar de vet­laag tus­sen de huid en de spie­ren, waar­in het weef­sel weg­vreet voor­dat het uit­ein­de­lijk als een zweer weer naar de huid komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.