HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Holland) - - @metro -

RAM 21/3-19/4

Je kunt een (kor­te) va­kan­tie ne­men en daar­door kun je jouw op­ge­bouw­de span­nin­gen ge­luk­kig weer af­bou­wen. Jij en je part­ner kun­nen ge­nie­ten van een rus­ti­ge pe­ri­o­de en je hebt al­leen el­kaar no­dig.

STIER 20/4-20/5

Jij hebt je iets voor­ge­no­men waar je de con­se­quen­ties nog niet van over­ziet. Span­nend is het en je wil te­rug­krab­be­len. Niet doen! Ge­woon ogen dicht en door­gaan, het pakt ze­ker goed uit.

TWEE­LING 21/5-20/6

Van­daag ga jij he­le­maal op in je­zelf en je ei­gen werk­zaam­he­den. Je ver­geet dat er ook nog an­de­re men­sen op de we­reld zijn, waar je ook nog eens heel veel van kan le­ren, mits je er­voor open­staat.

KREEFT 21/6-22/7

Sin­gles heb­ben goe­de kan­sen van­daag. Houd je ogen en oren goed open zo­dat er geen be­lang­rij­ke in­for­ma­tie aan jouw neus voor­bij gaat. Een ge­mis­te kans in de lief­de is pas echt jam­mer.

LEEUW 23/7-22/8

Jij komt tot nieu­we in­zich­ten. Je be­landt in een si­tu­a­tie, je trekt je con­clu­sies en je le­ven zal de­fi­ni­tief ver­an­de­ren. Goed of slecht? An­ders, maar be­wus­ter in het le­ven staan is nooit slecht.

MAAGD 23/8-22/9

Je re­la­tie ver­loopt een beet­je moei­zaam de laat­ste tijd. Je part­ner is niet he­le­maal de­ge­ne die jij voor ogen had. Een ge­voel van gro­te te­leur­stel­ling komt bij je op­zet­ten. Geef de moed niet met­een op.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Van­daag kun jij je draai niet vin­den. Je bent bin­nen­in on­rus­tig en straalt dat uit. Tijd voor een zelf­on­der­zoek naar de oor­zaak.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Van­daag voel jij je mis­schien niet he­le­maal op en top. Laat je je ge­voel wel toe? Of heb je be­dacht dat dat van­daag niet zo heel goed uit­komt? Dat is vra­gen om moei­lijk­he­den.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Vrien­din­nen die al­tijd voor een an­der klaar­staan, vra­gen zelf nooit om hulp. Zorg dus dat jij die hulp ge­woon geeft als een van jouw bes­te vrien­din­nen jouw hulp no­dig heeft.

STEENBOK 22/12-19/1

Van­daag doe jij al­les met links. Al­les wat je doet lukt zon­der dat je je daar erg druk voor moet ma­ken. Was dat maar el­ke dag zo...

WATERMAN 20/1-19/2

Jij voelt je op die bij­een­komst he­le­maal niet op je ge­mak. Waar­om? Je bent niets meer of min­der dan die an­de­re men­sen. Pro­beer daar eens ach­ter te ko­men, dan weet je dat voor de vol­gen­de keer.

VISSEN 20/2-20/3

Jij krijgt een gro­te uit­da­ging te ver­wer­ken de ko­men­de tijd. Zorg dat je niet over­span­nen raakt en scha­kel vroeg­tij­dig hulp­troe­pen in. Wees niet te trots, maar ac­cep­teer dat je dit niet al­leen af kunt.

El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de sterren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.