Stop schaam­te en ga voor een dog­gy­bag

Metro Holland (Holland) - - News - HES­TER RAMAKER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Soms krijg je een enor­me por­tie eten in een res­tau­rant of heb je zelf toch net iets te wei­nig eet­lust. Wat doe je dan? Laat je het weg­ha­len door de be­die­ning of vraag je om een dog­gy­bag? Dat laat­ste zou­den we moe­ten doen, maar vin­den we vaak nog gê­nant om te vra­gen. Hoe­wel, we wor­den er wel steeds be­ter in. We dur­ven iets va­ker om een dog­gy­bag te vra­gen, zo blijkt uit on­der­zoek van Na­tuur & Mi­li­eu. Van de be­na­der­de per­so­nen zegt 44 pro­cent het gê­nant te vin­den om een dog­gy­bag te vra­gen. In 2014 ging dat nog om meer dan de helft van de on­der­vraag­den. Na­tuur & Mi­li­eu is blij met de ont­wik­ke­ling en con­sta­teert dat de dog­gy­bag, die in lan­den als de Ver­e­nig­de Sta­ten en Zwe­den heel nor­maal is, lang­zaam in­ge­bur­gerd raakt. Om de dog­gy­bag door al­le Ne­der­lan­ders te la­ten om­ar­men, is nog wel wat moei­te no­dig. Over het al­ge­meen er­va­ren we het vra­gen om zo’n bak­je of zak­je als gê­nant. „We ver­moe­den dat men­sen geen uit­zon­de­ring wil­len zijn”, zegt Do­rien Ac­ker­man van Na­tuur & Mi­li­eu. „Het is hier, in te­gen­stel­ling tot in an­de­re lan­den, niet ge­brui­ke­lijk om een dog­gy­bag mee te ne­men of om er naar te vra­gen. We er­va­ren het als ar­moe­dig of den­ken dat we gie­rig over­ko­men op het per­so­neel of de men­sen om ons heen.” Dat is zon­de, vindt Ac­ker­man, want als we al­le­maal om een dog­gy­bag zou­den vra­gen, gaan we heel wat voed­sel­ver­spil­ling te­gen. „In Ne­der­land is er zo veel voed­sel­ver­spil­ling in de ho­re­ca dat je er 83 mil­joen bor­den mee kunt vul­len. We heb­ben het dan over 55.000 ton aan voed­sel.” Om dat te­gen te gaan, moe­ten we mas­saal vra­gen om dog­gy­bags, zegt ze. „Daar­mee geef je als klant ook een sig­naal af naar de res­tau­rants. Mis­schien moe­ten zij de groot­te van hun por­ties wel aan­pas­sen.” Mo­men­teel krijgt 41 pro­cent van de gas­ten in een res­tau­rant nu wel eens een bak­je of zak­je aan­ge­bo­den om over­ge­ble­ven voed­sel in mee te ne­men. Dat aan­tal loopt wel steeds meer op. Ac­ker­man: „We kun­nen niet me­ten hoe­veel res­tau­rants een dog­gy­bag aan­bie­den om­dat de aan­koop daar­van al­le­maal via groot­han­dels gaat. Wat we wel we­ten, is dat het af­ge­lo­pen jaar 400.000 dog­gy­bags zijn ver­kocht. Dat is tien pro­cent meer dan vo­rig jaar.” Dat biedt hoop, maar Ac­ker­man zou graag zien dat res­tau­rants de ser­vi­ce ac­tief aan gaan bie­den. „We moe­ten ons er niet meer voor scha­men. Res­tau­rants kun­nen stic­kers en lo­go’s ge­brui­ken om aan te ge­ven dat het nor­maal is om naar een dog­gy­bag te vra­gen. Zo ver­laag je de drem­pel. Het goe­de nieuws is: steeds meer men­sen vra­gen er­om. In een paar jaar tijd zien we al een stij­ging van tien pro­cent. De jon­ge­re ge­ne­ra­ties vindt het veel min­der gê­nant om een dog­gy­bag te vra­gen. Dat is een po­si­tief beeld voor de toe­komst.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.