Twaalf jaar cel voor ver­krach­ten en do­den van Ni­co­le van den Hurk (15)

Metro Holland (Holland) - - News - ANP

Het ge­rechts­hof in Den Bosch heeft de 51-ja­ri­ge Jos de G. in ho­ger be­roep ver­oor­deeld tot twaalf jaar ge­van­ge­nis­straf voor de ver­krach­ting van en dood­slag op de vijf­tien­ja­ri­ge Ni­co­le van den Hurk in 1995.

Ni­co­le van den Hurk ver­dween op 6 ok­to­ber 1995. Het meis­je was in de vroe­ge och­tend op weg naar haar baan­tje in de su­per­markt, maar kwam daar nooit aan. An­der­hal­ve maand la­ter werd haar li­chaam ge­von­den in de bos­sen tus­sen Mier­lo en Lier­op. Eer­der wa­ren haar fiets en tas al ge­von­den.

De zaak bleef lang on­op­ge­lost, tot De G. in 2014 in beeld kwam na een DNA-match. De G. heeft eerst ja­ren­lang ge­zwe­gen en daar­na al­tijd ont­kend. Op het slacht­of­fer wer­den DNA-spo­ren en ook een schaam­haar van De G. ge­von­den. De G. heeft ver­klaard niet uit te slui­ten dat hij seks met het meis­je heeft ge­had, maar dat zou vrij­wil­lig zijn ge­weest. Het hof vindt dat niet aan­ne­me­lijk.

De recht­bank leg­de in 2016 vijf jaar cel op, na een eis van veer­tien jaar. De rech­ter acht­te al­leen de ver­krach­ting be­we­zen. Het hof ziet ook ge­noeg be­wijs voor de stel­ling dat De G. Van den Hurk met ge­weld om het le­ven heeft ge­bracht. Het slacht­of­fer had on­der meer een dub­be­le kaak­breuk.

Zo­wel het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) als De G. te­ken­de ho­ger be­roep aan te­gen het recht­bank­von­nis. In die pro­ce­du­re eis­te het OM eind au­gus­tus op­nieuw veer­tien jaar cel.

De G.’s ad­vo­ca­ten heb­ben be­toogd dat de ver­dach­te geen eer­lijk pro­ces heeft ge­had én dat het door­slag­ge­vend be­wijs ont­breekt. Zij be­pleit­ten in­te­gra­le vrij­spraak voor De G.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.