HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Holland) - - @metro -

RAM 21/3-19/4

Als je open­staat voor de nieu­we en ver­fris­sen­de idee­ën uit je om­ge­ving, kun je van­daag de punt­jes op de I zet­ten en je plan­nen af­ma­ken.

STIER 20/4-20/5

Je bent uit­da­gend en dwars. Je weer­legt al­le idee­ën van je part­ner die je niet be­val­len. Pas op dat je niet als een oli­fant over zijn/haar ge­voe­lens walst. Jouw part­ner waar­deert je uit­da­gen­de hou­ding.

TWEE­LING 21/5-20/6

Wees voor­zich­tig de ko­men­de da­gen. Er staan je gro­te ver­an­de­rin­gen te wach­ten die je in eer­ste in­stan­tie wel even uit het veld kun­nen slaan. Het re­sul­taat zal uit­ein­de­lijk gun­stig zijn voor jou.

KREEFT 21/6-22/7

Jij krijgt werk voor­ge­scho­teld waar je hele­maal geen trek in hebt. He­laas, dat hoort ook bij het le­ven. Soms moet je iets doen dat niet zo heel leuk is. Vol­gen­de keer is ie­mand an­ders weer aan de beurt.

LEEUW 23/7-22/8

Jouw geest heeft geen rust. Geef toe aan je nieu­we idee­ën en be­hoef­ten. Het is een goe­de tijd om aan iets nieuws te be­gin­nen. Zoek een leu­ke stu­die of een an­de­re hob­by. Het zal je goed doen.

MAAGD 23/8-22/9

Het lijkt wel of jij al­tijd har­der moet wer­ken dan an­de­ren. Mis­schien streef jij wel naar be­te­re re­sul­ta­ten dan an­de­ren. Neem eens wat af­stand en be­kijk het gro­te ge­heel.

WEEG­SCHAAL 23/9-22/10

Je ont­dekt een mid­del te­gen een sle­pend kwaal­tje van jou. Waar­om wacht je nog? Je kunt het toch rus­tig uit­pro­be­ren. Baat het niet, het schaadt ook niet.

SCHOR­PI­OEN 23/10-21/11

Jij bent ie­mand die snel klaarstaat met zijn me­ning. Soms al voor­dat er iets te me­nen valt. Van­daag zul je een van jouw voor­oor­de­len aan de kant zet­ten. Goed ge­daan!

BOOG­SCHUT­TER 22/11-21/12

Je leert een zeer char­mant ie­mand ken­nen. Als jij ech­ter al een re­la­tie hebt, moet je be­slist op je tel­len pas­sen. Laat je niet zo­maar het hoofd op hol bren­gen.

STEEN­BOK 22/12-19/1

Jij hebt je zaak­jes zeer goed voor­be­reid. Het kan al bij­na niet meer mis­gaan. Nu al­leen nog het juis­te sfeer­tje cre­ë­ren en het per­fec­te mo­ment af­wach­ten. Suc­ces!

WA­TER­MAN 20/1-19/2

Dik­ke kans dat je ru­zie krijgt met fa­mi­lie. Als je de fa­mi­lie wil spa­ren, hou je­zelf dan een beet­je in. Het kan na­tuur­lijk ook zo zijn dat het hoog tijd is dat jij eens een keer voor je­zelf op­komt.

VIS­SEN 20/2-20/3

Het wordt een mak­ke­lijk dag­je voor je van­daag. Geen ver­moei­en­de ver­ga­de­rin­gen of dis­cus­sies, geen moei­lij­ke be­slis­sin­gen waar­van de con­se­quen­ties niet te over­zien zijn... Van­daag niet, mor­gen weer!

El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.