EIND­HO­VEN: GE­ZEL­LIG­HEID IN HIP­PE BROEDPLAATS

Metro Holland (Holland) - - News - PRISCA VIS­SER

Bij­zon­de­re ar­chi­tec­tuur, een hip­pe stads­wijk die niet on­der doet voor een me­tro­pool als Lon­den en na­tuur­lijk de Bra­bant­se ge­zel­lig­heid. De 29-ja­ri­ge straf­recht­ad­vo­ca­te Le­o­nie van der Grin­ten gaat voor­lo­pig ab­so­luut niet weg uit Eind­ho­ven. „Het is écht een fan­tas­ti­sche stad. Niet ie­der­een weet het mis­schien, maar Eind­ho­ven heeft zo­veel te bie­den.”

Van der Grin­ten noemt on­der meer Strijp-S, de op­ko­men­de stads­wijk waar ze zo van on­der de in­druk is dat ze er haar ei­gen ad­vo­ca­ten­kan­toor heeft ge­ves­tigd. Als haar werk­dag voor­bij is, be­vindt Van der Grin­ten zich in een brui­sen­de men­gel­moes van op­ko­men­de de­sig­ners, bij­zon­de­re boe­tiek­jes en toon­aan­ge­ven­de res­tau­rants. „Er is echt niets in Ne­der­land dat ver­ge­lijk­baar is met Strijp S. Door­dat het een voor­ma­lig ter­rein is van Phi­lips zie je over­al dat in­du­stri­ë­le ka­rak­ter te­rug. Dat ge­com­bi­neerd met spe­ci­aal­zaak­jes, nieu­we lof­ts en op­val­len­de ini­ti­a­tie­ven, maakt het heel bij­zon­der.”

Eind­ho­ven is qua in­wo­ner­aan­tal de vijf­de groot­ste stad van Ne­der­land en groeit hard. De stad ken­nen we on­der meer als de thuis­ha­ven van Phi­lips, de Tech­ni­sche Uni­ver­si­teit, Eind­ho­ven Air­port en het jaar­lijk­se eve­ne­ment, de Dut­ch De­sign Week. Met veel mo­der­ne ar­chi­tec­tuur, ge­com­bi­neerd met op­ko­men­de broed­plaat­sen die de cre­a­tie­ve en tech­ni­sche sec­tor ver­bin­den, is de stad het best te ver­ge­lij­ken met Rot­ter­dam.

„Als het gaat om his­to­ri­sche stra­ten is Eind­ho­ven na­tuur­lijk niet zo mooi als Am­ster­dam, maar met Strijp-S, het mu­se­u­maan­bod en in­wo­ners van al­le leef­tij­den is de stad ab­so­luut een leuk al­ter­na­tief voor toe­ris­ten.” Bo­ven­dien kent Eind­ho­ven een cul­tuur die in de Rand­stad toch wat ver­der te zoe­ken is. La­chend: „Die Bra­bant­se ge­zel­lig­heid hè? Ik ben echt gek op de men­sen hier. Je maakt snel een praat­je. Zo­als laatst, toen ik op het ter­ras zat en aan een vriend ver­tel­de dat ik hon­ger had. Voor ik het wist kreeg ik een bit­ter­bal van de buur­man aan­ge­bo­den. Ja, dat zijn toch mooie din­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.