Ne­der­land­se van 80 ver­mist op Mal­lor­ca

Metro Holland (Holland) - - News - ANP

Een Ne­der­land­se vrouw van tach­tig jaar wordt ver­mist op Mal­lor­ca. Het ei­land werd dins­dag op­ge­schrikt door nood­weer, dat aan ze­ker ne­gen men­sen het le­ven heeft ge­kost. Zo’n tien men­sen wor­den nog ver­mist, on­der wie dus de Ne­der­land­se.

Fa­mi­lie van de vrouw is op Mal­lor­ca en wordt bij­ge­staan door de Ne­der­land­se con­sul, meld­de het mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken gis­te­ren.

On­der de do­den zijn vol­gens me­dia­be­rich­ten twee Brit­se toe­ris­ten die in een taxi za­ten. De taxi­chauf­feur zou on­der de ver­mis­ten zijn. On­der de om­ge­ko­men slacht­of­fers is ook een voor­ma­lig bur­ge­mees­ter van het ook ge­trof­fen dorp Artà.

De re­gio­re­ge­ring van de Ba­lea­ren heeft drie da­gen van rouw af­ge­kon­digd om de slacht­of­fers van het nood­weer op Mal­lor­ca te her­den­ken. Ze­ker ne­gen men­sen zijn om het le­ven ge­ko­men toen het Spaan­se ei­land dins­dag werd op­ge­schrikt door een zwa­re storm, mel­den de hulp­dien­sten.

Sant Llo­renç des Car­das­sar, ge­le­gen aan de oost­kant van het ei­land op zo’n 50 ki­lo­me­ter van 50 ki­lo­me­ter van de hoofd­stad Pal­ma de Mal­lor­ca, kreeg dins­dag plot­se­ling te ma­ken met over­stro­min­gen. Plaat­se­lijk viel ze­ker 220 mil­li­me­ter re­gen. Au­to’s wer­den mee­ge­sleurd door her wa­ter en be­land­den met puin op sta­pels in de stra­ten. De Spaan­se pre­mier Pe­dro Sán­chez heeft het ramp­ge­bied gis­te­ren be­zocht. De scha­de in de streek is enorm.

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie stelt op ver­zoek van Span­je sa­tel­liet­kaar­ten be­schik­baar om de au­to­ri­tei­ten te hel­pen met de hulp­ver­le­ning. De EU staat klaar om meer hulp te ver­le­nen, meldt EU-com­mis­sa­ris Chris­tos Sty­li­a­nides (Hu­ma­ni­tai­re Hulp en Cri­sis­ma­na­ge­ment). De Cy­pri­oot laat we­ten dat zijn ge­dach­ten bij de slacht­of­fers en an­de­re ge­trof­fe­nen zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.