‘Op­ge­pak­te man wil­de aan­slag met vlieg­tuig ple­gen in Am­ster­dam-Zuid’

Metro Holland (Holland) - - News - ME­TRO

De 27-ja­ri­ge Mou­nim A. die af­ge­lo­pen zo­mer werd op­ge­pakt, had vol­gens jus­ti­tie plan­nen om met een vracht­wa­gen in te rij­den op een groep men­sen in Am­ster­dam. Ook wil­de hij met een vlieg­tuig een ge­bouw in Am­ster­dam-Zuid in­vlie­gen.

Dit blijkt uit een af­ge­luis­terd te­le­foon­ge­sprek tus­sen twee man­nen die bei­den door de po­li­tie in de ga­ten wer­den ge­hou­den. Een van de­ze twee ver­dach­ten is een 16-ja­ri­ge jon­gen die ver­dacht wordt van het op­rui­en van an­de­ren via chat­pro­gram­ma Te­le­gram.

Tij­dens het te­le­foon­ge­sprek viel de naam van Mou­nim A. die des­tijds in de Jordaan woon­de en vol­gens AT5 werk­zaam was bij bloe­men­vei­ling Aals­meer. Door jus­ti­tie zijn in meer­de­re chat­groe­pen op Te­le­gram af­beel­din­gen en ver­ha­len te­rug­ge­von­den over aan­sla­gen en moor­den.

De ad­vo­ca­ten van de ver­dach­ten heb­ben in­mid­dels la­ten we­ten dat zij ont­ken­nen ooit ge­spro­ken te heb­ben over de aan­sla­gen. Mou­nim zegt dat hij niet wist dat het de­len van Ji­had­vi­deo’s en af­beel­din­gen straf­baar is. „Het zijn na­re film­pjes, dat weet hij ook, maar hij zegt: dat is open­ba­re in­for­ma­tie op het open­ba­re web. Hij was zich er to­taal niet van be­wust dat dit mo­ge­lijk straf­baar was”, zegt ad­vo­caat Vi­to Shukrula. Dat hij ook over aan­sla­gen heeft ge­spro­ken ont­kent Mou­nim, die zich­zelf Abu Bakr en Abu Bakr-al Bagh­da­di al-Hol­lan­di noem­de.

Mou­nim en de 16-ja­ri­ge ver­dach­te wer­den af­ge­lo­pen ju­li op­ge­pakt na­dat de po­li­tie een tip bin­nen­kreeg van de AIVD. Mou­nim zit mo­men­teel vast in de Ex­tra Be­vei­lig­de In­rich­ting in Vught. Van­daag is de eerste zit­ting over de zaak.

‘Dat is open­ba­re in­for­ma­tie op het open­ba­re web. Hij was zich er to­taal niet van be­wust dat dit mo­ge­lijk straf­baar was’

Ad­vo­caat Vi­to Shukrula

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.