5 Me­tro’s

Metro Holland (Holland) - - Music City - Post Ma­lo­ne Mum­ford & Sons

We­ke­lijks tip Me­tro vijf con­cer­ten waar­van de voor­ver­koop bij­na start en die je ab-so-luut niet mag mis­sen. Rap­per Post Ma­lo­ne gaf de term rock­ster vo­rig jaar een nieu­we be­te­ke­nis toen hij sa­men met 21 Sa­va­ge de track ‘Rock­star’ uit­bracht. Am­per een jaar ver­der staat de tel­ler op You­Tu­be op 421 mil­joen views voor die vi­deo al­leen. De vi­deo­clip van ‘Con­gra­tu­la­ti­ons’ is zelfs ruim twee keer zo­veel be­ke­ken, wat sta­tisch ge­zien be­te­kent dat één op de ne­gen be­wo­ners van de­ze aard­bol de vi­deo ge­zien moet heb­ben. In de Zig­go Do­me is maar plek voor zo’n 17.000 man, dus aar­zel niet te lang als je Post Ma­lo­ne wil zien. Waar: Zig­go Do­me, Am­ster­dam

Wan­neer: 25 fe­bru­a­ri 2019

Tic­ket­prijs: tus­sen € 44,80 en € 84,

Start kaart­ver­koop: mor­gen om 10.00 uur De­ze maand ver­schijnt Del­ta, het vier­de al­bum van Mum­ford & Sons. Na­tuur­lijk hoort daar een uit­ge­brei­de tour­nee bij. De Brit­se folk­band komt als on­der­deel hier­van in mei naar Am­ster­dam. Om er­voor te zor­gen dat ie­der­een de mu­zi­kan­ten goed kan zien, gaan ze het po­di­um in het mid­den van de zaal zet­ten. „Dit is de bes­te ver­sie van Mum­ford & Sons”, zei front­man Mar­cus Mum­ford on­langs nog te­gen Me­tro over het nieu­we al­bum. „De ene keer vreug­de­vol en uit­bun­dig, maar soms ook fuc­king de­pri­me­rend.” Waar: Zig­go Do­me, Am­ster­dam Wan­neer: 9 mei 2019 Tic­ket­prijs: tus­sen € 54,88 en € 66,08 Start kaart­ver­koop: mor­gen om 9.00 uur

2

1

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.