Wie is die Danju­ma bij Oran­je?

Van de vier de­bu­tan­ten in de se­lec­tie van het Ne­der­lands elf­tal is Ar­nout Danju­ma Groe­ne­veld voor ve­len de groot­ste on­be­ken­de. „Het is aan mij om te zor­gen dat men­sen mijn naam zul­len ont­hou­den.”

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JOHAN VAN BO­VEN

Da­ley!!! Wijnaldúúúúm! Van Dijk! Zo’n beet­je al­le na­men van de spe­lers van het Ne­der­lands elf­tal rol­den af­ge­lo­pen dins­dag over de ton­gen van schreeu­wen­de en zwaai­en­de kin­de­ren. Na de open­ba­re trai­ning op de KNVB Cam­pus wil­den ze dol­graag een hand­te­ke­ning van hun gro­te voor­beel­den. De naam van Ar­naut Danju­ma Groe­ne­veld galm­de niet over het veld in Zeist. Hij is voor veel fans de gro­te on­be­ken­de van het Ne­der­lands elf­tal.

Een dag la­ter vra­gen we hem of de de­bu­tant in de se­lec­tie van Oran­je be­grijpt dat nog niet heel Ne­der­land weet wie hij is. Met een klei­ne glim­lach zegt de 21-ja­ri­ge Danju­ma: „Ha­ha, dat ligt meer aan hen dan aan mij. Dan volg je het voet­bal niet heel goed, denk ik. Maar ik kan me best voor­stel­len dat kind­jes zich af­vra­gen wie ik ben. Het is aan mij om te zor­gen dat ze mijn naam zul­len ont­hou­den.”

Voor­dat hij naam gaat ma­ken op het veld, stel­len we Ar­naut Danju­ma Groen­veld voor aan de hand van vier the­ma’s.

Af­komst

Zijn Ne­der­land­se va­der werk­te in de olie-in­du­strie en ver­huis­de voor zijn baan naar Ni­ge­ria, waar hij de moe­der van Danju­ma ont­moet­te. Die naam be­te­kent ‘Ge­bo­ren op vrij­dag’. Tot zijn vier­de leef­de het jo­chie in Afri­ka, waar­na hij naar Ne­der­land ver­kas­te. „Ik weet er niet heel veel meer van”, zegt hij. „Maar mijn broer en zus wa­ren al wat ou­der toen we uit Ni­ge­ria ver­trok­ken, dus van hen hoor ik wel eens hoe het daar was. Ik ben nooit te­rug ge­weest naar mijn ge­boor­te­land, maar dat ga ik ze­ker nog een keer doen. De Ni­ge­ri­aan­se cul­tuur zit er nog al­tijd in bij ons in de fa­mi­lie. Ik hou van Ni­ge­ria, maar ik hou nog meer van Ne­der­land.”

Hij zou ook voor de na­ti­o­na­le ploeg van Ni­ge­ria uit mo­gen ko­men. Als bonds­coach Ro­nald Koe­man hem mor­gen te­gen Duits­land zijn de­buut laat ma­ken, kan zijn keu­ze voor Ne­der­land niet meer wor­den te­rug­ge­draaid. „Maar mijn keu­ze staat vast, an­ders was ik hier nu niet ge­weest”, zegt hij vol over­tui­ging.

Jeugd

Na de schei­ding van zijn ou­ders moest er een rech­ter aan te pas ko­men om te be­pa­len wie de voog­dij over Danju­ma kreeg. Het werd zijn va­der. De klei­ne Ar­naut groei­de op in Oss, waar hij bij ama­teur­club RKSV Mar­griet al snel in­druk maak­te. TOP Oss pik­te hem op om ver­vol­gens de over­stap te ma­ken naar de jeugd­op­lei­ding van PSV. In 2015 maak­te de aan­val­ler in het shirt van Jong PSV zijn de­buut in het be­taal­de voet­bal. Maar een prof­con­tract kreeg hij in Eind­ho­ven nooit.

Danju­ma had het dan ook niet ge­mak­ke­lijk in zijn jeugd. Hij wil er niet al te veel over ver­tel­len, maar de ver­lei­ding om op het ver­keer­de pad te­recht te ko­men lag re­gel­ma­tig op de loer. Om aan geld te ko­men zet­te hij sport­ar­ti­ke­len die hij van PSV kreeg op Markt­plaats. „Tja, als je het niet breed hebt, moet je op de een of an­de­re ma­nier toch aan geld zien te ko­men.”

Prof

In 2016 lijf­de NEC hem in. Aan­van­ke­lijk kreeg hij een plek­je in het be­lof­ten­elf­tal, maar na een paar maan­den de­bu­teer­de hij al voor het eerste elf­tal. NEC de­gra­deer­de dat sei­zoen naar de eerste di­vi­sie en het jaar daar­na luk­te het de Nij­me­ge­na­ren niet te pro­mo­ve­ren. Toch maak­te Danju­ma vol­doen­de in­druk om in de be­lang­stel­ling te staan van Fey­en­oord en Ajax. Hij koos ech­ter voor een avon­tuur over de grens. Bij Club Brug­ge was hij ten­slot­te ver­ze­kerd van Cham­pi­ons Le­a­gue­voet­bal. Op dat prach­ti­ge po­di­um maak­te hij on­langs gro­te in­druk door te­gen At­le­ti­co Ma­drid op weer­ga­lo­ze wij­ze de bal in de krui­sing te knal­len. Mooie doel­pun­ten ma­ken is so­wie­so een be­lang­rijk ken­merk van hem. „Ik heb al­tijd de kwa­li­teit ge­had om dit te doen, maar ik heb er ook veel ge­daan om dit te kun­nen be­rei­ken. Al kan ik ook best le­lijk sco­ren hoor. Als ‘ie er maar in gaat.”

Hij praat als­of het de nor­maal­ste zaak van de we­reld is dat hij van de Ju­pi­ler Le­a­gue bin­nen no ti­me in de Cham­pi­ons Le­a­gue is be­land. En blijk­baar geen en­ke­le moei­te heeft om op dat ni­veau aan te pik­ken. „Het is voor an­de­ren mis­schien moei­lij­ker te be­grij­pen dan voor me­zelf. Dat veel men­sen dach­ten dat ik nooit de top zou be­rei­ken, is al­tijd een ex­tra mo­ti­va­tie voor mij ge­weest.”

Oran­je

Als je wordt uit­ge­no­digd voor het Ne­der­lands elf­tal mag je ge­rust zeg­gen dat je de top hebt ge­haald. Al is het na­tuur­lijk nog maar het be­gin. Danju­ma (zijn voet­bal­naam zal net als bij Club Brug­ge ook op het shirt van Oran­je prij­ken) moet na­tuur­lijk nog wel be­wij­zen dat hij een toe­ge­voeg­de waar­de is voor het Ne­der­lands elf­tal. Qua ka­rak­ter zit het wel goed, want het is dui­de­lijk dat de ge­bo­ren Ni­ge­ri­aan zich door nie­mand gek laat ma­ken. En in Bel­gië zijn ze ly­risch over zijn kwa­li­tei­ten als voet­bal­ler. Het klinkt als een ide­a­le com­bi­na­tie.

De weg rich­ting Oran­je mag dan geen ge­brui­ke­lij­ke zijn ge­weest, hij staat nu wel mooi op het trai­nings­veld van de KNVB Cam­pus. „Als ik een con­tract bij PSV had ge­kre­gen, was het wel­licht iets ge­mak­ke­lij­ker voor mij ge­weest. Ik heb uit­ein­de­lijk be­wust voor Club Brug­ge ge­ko­zen en dat pakt tot nu toe heel goed uit.”

Ar­nout Danju­ma Groe­ne­veld. Ont­houd die naam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.