Flir­ten met vrou­wen is te ge­vaar­lijk

Metro Holland (Holland) - - News - IRIS VAN LU­NEN­BURG COLUMNIST

Het wordt in­der­daad wel on­ge­zel­lig zo. En de sfeer is met­een ver­pest. Maar ja, wat moet je dán als je ver­kracht, aan­ge­rand of een on­ge­wens­te tik op je bil­len krijgt van een col­le­ga? Doen als­of het niet is ge­beurd, je mond hou­den, schuch­ter mee la­chen? Die tijd is ge­luk­kig voor­bij. Of nou ja, in ie­der ge­val een heel stuk meer.

Het is de­ze week een jaar ge­le­den dat #metoo be­gon. De be­we­ging waar­door vrou­wen we­reld­wijd zich uit dur­ven te spre­ken over het sek­su­e­le ge­weld dat hen is aan­ge­daan. En waar­door mach­ti­ge man­nen als Bill Cos­by en Har­vey Wein­stein ein­de­lijk ge­straft wor­den voor hun wan­da­den. De een zit in de ge­van­ge­nis, te­gen de an­der deed vo­ri­ge maand een elf­de vrouw aan­gif­te van aan­ran­ding. Maar ook in ei­gen land en op veel klei­ne­re schaal blijft #metoo iets om re­ke­ning mee te hou­den.

Fijn. Want ook ik voel me er ge­sterkt door. Dat la­chen om sek­su­eel ge­tin­te grap­jes is wel klaar. En nie­mand hoeft met zijn hand ook maar in de buurt te ko­men van mijn bil­len. Ten­zij ik het wil, na­tuur­lijk. Maar dan laat ik het

‘Dat la­chen om sek­su­eel ge­tin­te grap­jes is wel klaar.’

Iris van Lu­nen­burg

wel we­ten, hoor. Geen zor­gen.

Toch is niet ie­der­een blij met de­ze aan­hou­den­de op­le­ving van wo­men em­po­wer­ment, of eer­der: ge­rech­tig­heid. Ver­ras­send.

Klaag­de pre­si­dent Do­nald Trump vo­ri­ge week nog dat het o zo moei­lij­ke tij­den zijn voor jon­ge man­nen in Ame­ri­ka, de­ze week moe­ten we het doen met een on­der­zoek waar­uit blijkt dat 69 pro­cent van de men­sen - man­nen én vrou­wen- moe zijn van #metoo. Ja, echt. Moe. „Het be­gon po­si­tief, maar het be­gint voor mij nu ne­ga­tief te wor­den”, al­dus één van de res­pon­den­ten. „Het lijkt door te slaan van een soort be­spreek­baar ma­ken naar een soort hek­sen­jacht.” Wat naar toch al­le­maal. En dat is niet het eni­ge. De sfeer wordt ver­pest door #metoo, lees ik. Man­nen mo­gen ook he­le­maal niets meer. En flir­ten met vrou­wen is te ge­vaar­lijk ge­wor­den.

Hef­tig, hoor.

Dan valt zo’n nieuw­tje van Nieuw­suur, dat uit on­der­zoek blijkt dat meer dan drie­kwart van de vrou­wen in Rot­ter­dam het af­ge­lo­pen jaar last heeft ge­had van sek­su­eel ge­weld, toch wel een beet­je in het niet na­tuur­lijk. Of dat ne­gen­tig (!) pro­cent van de vrou­wen daar­om haar ge­drag aan­past als ze bui­ten op straat loopt. Laat staan de elf vrou­wen die tij­dens het uit­gaan ge­dro­geerd wer­den, en daar­na mee­ge­no­men naar een ho­tel of wo­ning waar ze zijn ver­kracht of aan­ge­rand.

Het doet me den­ken aan toen ik nog in Rot­ter­dam stu­deer­de en in een meis­jes­huis woon­de. We gin­gen zel­den Kra­lin­gen uit. Niet al­leen om­dat daar de Uni en de mees­te stu­den­ten wa­ren, in ’de stad’ werd je stee­vast na­ge­roe­pen en las­tig ge­val­len door op­ge­scho­ten jon­gens. Laat maar, dan. Tien jaar la­ter blijkt er nog wei­nig te zijn ver­an­derd.

„Man­nen staan tij­dens het uit­gaan als groep­jes hy­e­na’s om vrou­wen heen”, te­ken­de de NOS op.

Nee, dat is wél ge­zel­lig ze­ker?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.