EEN FASHIONLEGER KOMT OP VOOR PLANET EARTH

Metro Holland (Holland) - - News -

Wat heb­ben uni­for­men en mo­de met el­kaar te ma­ken? Dat werd af­ge­lo­pen week dui­de­lijk tij­dens Dut­ch Sustai­na­ble Fas­hi­on Week. Mo­de­ont­wer­per Mo Ben­chel­lal show­de hier zijn RE-UNI­FORM, waar­voor ori­gi­ne­le uni­for­men van on­der an­de­re de land­macht, lucht­macht, ma­ri­ne, ma­re­chaus­see, po­li­tie en de brand­weer zijn ge­bruikt. Met een diep schuld­ge­voel zeg ik dat ik way too fas­hi­o­na­bly la­te was en de show heb moe­ten mis­sen, maar ik heb Ben­chel­lal ge­luk­kig nog kun­nen spre­ken.

Want waar het hier om gaat, is de ma­nier waar­op er wordt ge­streefd naar een duur­za­me we­reld dank­zij fas­hi­on­de­sign. Ben­chel­lal is uit­ge­no­digd door het Mi­nis­te­rie van De­fen­sie om ge­bruik­te uni­for­men te be­kij­ken en te her­ge­brui­ken. Ben­chel­lal: „Er was een sca­la aan tex­tiel dat ik kon ge­brui­ken. Zo­wel uni­for­men, jas­sen, ten­ten als slaap­zak­ken heb ik als het wa­re ge­red van de ver­nie­ti­ging. Ik heb het een twee­de le­ven ge­ge­ven.” In com­bi­na­tie met stof­fen van zijn vo­ri­ge col­lec­ties, zo­als sa­tijn en tu­le, heeft Ben­chel­lal de ’vorm­lo­ze kle­ding’ ver­vormd en vrou­we­lijk ge­maakt.

„Con­sump­ti­on is the ene­my of cul­tur’’, zegt mo­de­ont­wer­per Vi­vi­en­ne West­wood in de vi­deo van haar nieuw­ste col­lec­tie, die af­ge­lo­pen maand werd ge­lan­ceerd. Hen­nep, hout­pulp en bam­boe zijn grond­stof­fen van het tex­tiel dat ze hier­voor heeft ge­bruikt. ’Buy less, dress up’ zijn de woor­den die haar laat­ste col­lec­tie ty­pe­ren. Maar goed, bij con­su­me­ren gaat het dus al mis.

Jes­si­ca van Hal­te­ren, die als een van de bes­te gra­du­a­tes haar col­lec­tie liet zien tij­dens Am­ster­dam Fas­hi­on Week, heeft een dui­de­lij­ke vi­sie over hoe dit an­ders kan. Van Hal­te­ren: „Ik heb een kof­fer ge­o­pend met kle­ding, en daar­mee ben ik gaan ma­ken. Al­les is ver­knipt. De col­lec­tie gaat over het ein­de­loos ma­ken met ma­te­ri­a­len. De­ze col­lec­tie is niet af en zal ook nooit af wor­den. De kof­fer is nu leeg, dus er moet weer iets ka­pot zo­dat ik weer iets nieuws kan ma­ken.” Ze ein­digt haar ver­haal over haar col­lec­tie ge­naamd Planet Ute­rus met: „Eve­ry­thing could be­co­me any­thing and no­thing be­co­mes use­less.”

Voor de toe­komst ziet Van Hal­te­ren voor zich dat je pro­duc­ten niet meer kunt ko­pen, maar ge­brui­ker bent van het ont­werp. Wan­neer je het beu bent, stuur je het te­rug, en wordt er weer wat an­ders van ge­maakt. Op de­ze ma­nier wordt er niet meer ge­con­su­meerd, maar ge­re­cy­cled (en op­nieuw ge­waar­deerd). Het is in elk ge­val dui­de­lijk dat duur­zaam­heid een steeds gro­te­re rol krijgt in on­ze maat­schap­pij. Zo­als Ben­chel­lal het mooi om­schrijft: ’Een un­stop­pa­ble for­ce’.

PE­TER STIGTER

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.