Ep­ke vliegt voor Bert

Op de kers­ver­se ro­ze wolk van het va­der­schap, zweef­de tur­ner Ep­ke Zon­der­land naar zijn der­de WK-ti­tel. ’Dit goud is voor mijn drie we­ken ou­de zoon­tje Bert’, al­dus the Fly­ing Dut­ch­man.

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina -

,,Heer­lijk, dit is echt top'', ju­bel­de Ep­ke Zon­der­land na­dat hij in Doha voor de der­de keer in zijn loop­baan de we­reld­ti­tel aan de rek­stok had ver­o­verd. De Frie­se tur­ner had er vier jaar op moe­ten wach­ten. ,,Het is zo fijn als al­les klopt in een oe­fe­ning'', ver­tel­de hij nog voor de hul­di­ging in de ein­de­lijk eens vol­ge­lo­pen Aspi­re Do­me. ,,Ik heb ge­daan wat ik wil­de doen.''

Zon­der­land, de olym­pisch kam­pi­oen van 2012, ver­tel­de be­hoor­lijk ze­nuw­ach­tig te zijn ge­weest. Al had­den de trai­nin­gen en ook het in­tur­nen hem een goed ge­voel ge­ge­ven. ,,Maar dat moet je wel vast zien te hou­den. Je moet het hier waar­ma­ken.'' Na zijn oe­fe­ning, waar­voor hij van de ju­ry de ho­ge sco­re van 15,100 kreeg, moesten er nog zes tur­ners in ac­tie ko­men on­der wie Ko­hei Uchi­mu­ra, de Ja­pan­ner met de hoog­ste sco­re in de kwa­li­fi­ca­ties. ,,Ik zat er wel met een goed ge­voel.''

On­der an­de­ren de Ame­ri­kaan Sa­mu­el Mi­ku­lak (14,533, der­de) en de Chi­nees Xiao Ruo­teng, bei­den met een ho­ge­re sco­re dan Zon­der­land in de fi­na­le be­land, kwa­men niet aan zijn cij­fer. Zon­der­land moest wach­ten op Uchi­mu­ra, veel­vou­dig we­reld­kam­pi­oen all­round. ,,Die haalt niet mijn moei­lijk­heids­graad (D-sco­re) maar kan het met zijn uit­voe­ring (E-sco­re) nog goed ma­ken.'' Zon­der­land, met een D-sco­re van 6,8 en een E-waar­de van 8,3, zag de Ja­pan­ner wat tech­ni­sche fout­jes ma­ken. ,,Toen wist ik wel dat het goed zat.'' Het ver­schil in de eind­sco­re was drie tien­den van een punt.

Na de te­le­fo­ni­sche fe­li­ci­ta­ties van pre­mier Rut­te (,,hij zat in de au­to, had het niet ge­zien maar zijn zus had hem ge­beld.'') ver­tel­de Zon­der­land hoe bij­zon­der zijn jaar ver­lo­pen is. ,,Er is wer­ke­lijk niets mis­ge­gaan'', zei de in het voor­jaar af­ge­stu­deer­de arts, die drie we­ken ge­le­den ook nog va­der werd van zoon Bert. ,,Er niets zo mooi als we­reld­kam­pi­oen zijn'', ging het over het spor­tie­ve deel van zijn le­ven. ,,Ik heb heus wel ge­twij­feld, toen het min­der ging, of ik dit ni­veau nog wel kon ha­len. Maar bij de EK in Glas­gow (zil­ver) voel­de het al goed en nu heb ik het idee dat ik nog kan groei­en rich­ting Spe­len van To­kio.''

Het va­der­schap, een hoog­te­punt van een an­de­re or­de wel­licht, had hem niet ver­wach­te ener­gie be­zorgd. Hij kon zich fo­cus­sen, maar wil­de za­ter­dag wel ,,zo snel mo­ge­lijk'' naar huis. ,,Het was een he­le op­of­fe­ring om hier te zijn. Ik mis hem, maar als je dit be­reikt is het het waard ge­weest.''

Voor San­ne We­vers ein­dig­de het WK min­der goed. De olym­pisch kam­pi­oe­ne op de balk hield geen me­dail­le over aan haar op­tre­den in de balk­fi­na­le van Doha. Het zag er aan­van­ke­lijk goed uit voor de Ne­der­land­se, na­dat veel van haar con­cur­ren­tes fou­ten had­den ge­maakt. Maar ook We­vers stap­te, na een com­bi­na­tie van een los­se rad­slag naar een flik­flak, voor­tij­dig van de balk. Haar sco­re van 12,666 be­te­ken­de de ze­ven­de plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.