Fam­ke Loui­se ver­sus de rest

In de open­har­ti­ge do­cu­men­tai­re over haar le­ven laat Fam­ke Loui­se on­der meer zien hoe zij met ha­ters om­gaat.

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - ERIK JONK

‘Ik krijg ter­mi­na­le oor­kan­ker van je mu­ziek.’ ‘Fam­ke, pleeg zelf­moord.’ Bij­na ge­la­ten leest Fam­ke Loui­se (Meij­er, 19) de haat­re­ac­ties voor. Het is de be­gin­scè­ne van Fam­ke Loui­se, de do­cu­men­tai­re, nu in vier de­len van 25 mi­nu­ten op Vi­de­o­land te zien. Re­gis­seur Elza Jo Tratlehner zat het ex-mo­del, de YouTu­be­ster en de zo suc­ces­vol­le zan­ge­res van Op Me Mon­nie maan­den­lang dicht op de huid. Het re­sul­taat: een in­drin­gend kijk­je in het hec­ti­sche le­ven van een zo­wel be­ju­bel­de als ver­guis­de su­per­ster in ei­gen land en een blik ach­ter de scher­men van een tie­ner die ook on­ze­ker is en niet lang ge­le­den haar va­der bij een on­ge­luk ver­loor.

Me­tro ont­moet Fam­ke Loui­se in een ho­tel­ka­mer in A’dam To­ren. Ze tuurt op haar smartpho­ne, lang­uit lig­gend op een bed. Op de rand zit ‘ie­mand van haar en­tou­ra­ge’. De ver­slag­ge­ver twij­felt se­ri­eus even of hij soms tus­sen hen in moet zit­ten, maar dat blijkt tocht niet de be­doe­ling. Een­maal in een com­for­ta­be­le fau­teuil ge­ploft, zegt het kijk­cij­fer- en strea­ming­ka­non de do­cu met veel span­ning te heb­ben af­ge­wacht: „Maar ik vind het heel mooi en per­soon­lijk ge­wor­den.”

„Ik wil­de me­zelf graag eens la­ten zien. Hoe ik ben en wat ik doe in mijn da­ge­lijks le­ven, iets wat heel vaak wordt on­der­schat. Ik hoop dat men­sen een an­der beeld krij­gen van mij. Dat ze zien dat ik su­per hard werk en dit heel graag wil.” Dat laat­ste be­ves­tigt de re­gis­seur, maar in de do­cu­se­rie ook men­sen als ra­dio-dj Giel Bee­len, steun en toe­ver­laat JayJay Bos­ke en rap­per Don­nie (‘ze werkt kéi- en kéi­hard’). Fam­ke Loui­se neemt dans- en zang­les, me­dia­trai­ning en be­reid­de zich tot in punt­jes voor op haar tvdeel­na­me aan Ex­pe­di­tie Ro­bin­son. Bee­len voegt ook toe: „Fam­ke Loui­se is ge­woon een su­per­ster, met wie ik ook wel een beet­je me­de­lij­den heb.”

Met dat laat­ste be­doelt Bee­len het deel van de be­vol­king dat meent dat je men­sen op so­ci­al de meest ver­schrik­ke­lij­ke din­gen mag toe­wen­sen. Bij Fam­ke Loui­se is, en na de do­cu mis­schien wel was, dat ex­treem. Ze geeft toe dat het hard­op voor­le­zen spe­ci­aal voor de do­cu­men­tai­re was. „Eer­lijk ge­zegd lees ik het nooit. Waar­om zou ik? Daar heb ik geen zin in en heb wel be­te­re din­gen te doen. Als je el­ke dag com­ments gaat le­zen, dan word je dood­on­ge­luk­kig. Ik sta er­bo­ven. Bui­ten dat vind ik een beeeeeee­tje haat ook wel leuk. An­ders wordt het maar saai.”

Aan men­sen die Fam­ke Loui­se, de do­cu­men­tai­re nog moe­ten kij­ken, be­looft ze dat ze veel meer dan dat gaan zien. „Je krijgt ook de schrij­vers­kant, hoe bij­voor­beeld het lied­je Bad Bitch uit Al­me­re (haar voor­ma­li­ge woon­plaats, red.) voor de do­cu­men­tai­re is ge­maakt. Je ziet bo­ven­dien emo­ti­o­ne­le mo­men­ten over het over­lij­den van mijn va­der en dat ik daar­over voor het eerst ge­sprek­ken voer met mijn moe­der. Dat is hef­tig, net als het ge­deel­te over mijn ex-vriend­je.”

Ter­wijl Fam­ke Loui­se ons in haar le­ven bin­nen laat, dump­te ze te­ge­lij­ker­tijd al­le vlogs van haar YouTu­be­ka­naal (in de do­cu zijn nog wel frag­men­ten te zien). „Te­gen­strij­dig ja, maar je moet het nu met de do­cu­men­tai­re doen, want die is mooi. Ik was be­paald niet trots meer op mijn ei­gen vi­deo’s. Dan zag ik me­zelf te­rug ter­wijl ik het had over ’25 din­gen over Fam­ke Loui­se’. Ja, pffffffff, dacht ik dan. Fam­ke wat dooooooeeeee je? Of dat ik als zes­tien­ja­ri­ge ver­tel­de dat ik zo’n gro­te kluns was.”

Tij­dens het eer­der­ge­noem­de Ex­pe­di­tie Ro­bin­son zag Ne­der­land al dat de pas van Hoo­ge­zand naar Am­ster­dam ver­huis­de zan­ge­res niet al­leen die meid is waar al­tijd iets om­heen hangt. Een meid die zelfs wat op de ach­ter­grond bleef en doods­ang­sten uit­stond voor de Azi­a­ti­sche rat­ten. Het deed haar ima­go best goed, merk­te ze. „Toch was ik er niet he­le­maal me­zelf. Kan ook bij­na niet an­ders als je al­leen maar ba­na­nen eet. Ik durf­de me­zelf niet he­le­maal te la­ten zien. Toch wa­ren veel re­ac­ties op so­ci­al me­dia hart­stik­ke leuk. Ik ben wel an­ders ge­wend en heb nu min­der ha­ters. Ik hoop dat dat na de do­cu­men­tai­re al­leen nog maar be­ter wordt.”

Dat men­sen op z’n minst be­nieuwd naar Fam­ke Loui­se zijn, blijkt wel als rap­per Ron­nie Flex tij­dens het Me­tro-in­ter­view naar bui­ten brengt dat hij va­der wordt. Fam­ke Loui­se post­te en­ke­le da­gen eer­der een lief­de­vol­le fo­to van hen sa­men, wat even nieuws­feit num­mer één werd: zijn zij soms een stel­le­tje? Col­le­ga’s be­sto­ken de What­sApp van de ver­slag­ge­ver bij het ver­la­ten van A’dam To­ren. ‘Jij zit toch bij Fam­ke Loui­se? Wordt ze moe­der? Kan je het zien?’ Maar nee. Het buik­je is nog strak en de ar­ties­te zal in 2019 meer op­tre­dens doen dan ooit.

ELZA JO TRATLEHNER

REMKO DE WAAL | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.