Pooi­er, ja dus?

Metro Holland (Holland) - - News - EBRU UMAR CO­LUM­NIST

De BMW 6-se­rie rijdt voor­bij de Kiss&Ri­de-plek­ken naast Rot­ter­dam CS, maakt een voor­zich­ti­ge draai en stopt vrij­wel recht te­gen­over mij. Waar ik de stoel­ver­war­ming aan heb, leunt de man op­zich­tig met zijn arm uit het raam. De kou heeft blijk­baar geen vat op zijn on­waar­schijn­lij­ke mas­sa wel­vaarts­vet. Zijn gou­den hor­lo­ge komt goed tot zijn recht. Vanach­ter mijn ge­blin­deer­de ra­men zie ik hoe het ty­pe Turk­se dorps­vrouw rich­ting de au­to wag­gelt. Hoofd­doek, lan­ge rok, zwaar over­ge­wicht. De chauf­feur zelf kijkt on­ge­naak­baar en woest uit het raam. On­danks mijn ge­blin­deer­de ra­men, wend ik mijn hoofd af. Creep.

In de thril­ler Eeu­wig Don­ker van de Rot­ter­dam­se au­teur Tj­eerd Langstraat wor­den vrou­wen­han­de­la­ren be­schre­ven; ál­les aan de­ze man doet mij den­ken aan die ty­pes. Het con­trast van de au­to met de dorps­vrouw is groot. Het kan z’n moe­der zijn, maar net zo goed z’n vrouw. Hoe zou zo’n man de kost ver­die­nen? Hoe komt hij aan die au­to (in­stap­mo­del 70k en dat wil nie­mand) en dat gou­den hor­lo­ge? Op Fred van Leer na, ook een Rot­ter­dam­mer trou­wens, ken ik nie­mand met een gou­den Ro­lex. Van hem weet ik ook wat het moet kos­ten: 42k. #Hoe­dan, se­ri­eus #hoe­dan?

Als ik op Twit­ter hard­op vraag wat voor be­roep je moet heb­ben om zo’n au­to te rij­den en di­to hor­lo­ge te dra­gen, blijkt dat Ne­der­land nog­al wat mo­ra­list­jes huist. Zo’n Turk kan best eer­lijk zijn brood ver­die­nen hoor! En z’n au­to en hor­lo­ge ook! On­ge­twij­feld. Ik vraag me al­leen af waar­mee. Of ik me dat ook van een Ne­der­lan­der zou af­vra­gen?! Ehm. Ik ken re­de­lijk wat ver­mo­gen­de Ne­der­lan­ders en weet met wel­ke le­ga­le bu­si­ness zij hun Duit­sers en Ran­ge Rovers ver­die­nen. Dus ja. Ja­loers ben ik, wordt ge­roe­pen. Je kunt je ook niets meer af­vra­gen te­gen­woor­dig, want dat is pre­cies wat ik doe: welk vak had ik moe­ten kie­zen om der­ge­lijk speel­goed te kun­nen ko­pen? En de dood­doe­ner na­tuur­lijk: ’ver­vang Turk door jood en je weet hoe fout je tweet is.’ Oh ja joh? Ik zie het pro­bleem niet.

Ter­wijl Turks én mo­ra­lis­tisch Twit­ter een week­end lang valt over mijn tweet, ge­niet ik van het an­de­re Rot­ter­dam­se uit­ein­de: de ten­toon­stel­ling over De Fa­bel­tjes­krant. Ik was dol op me­neer de Uil en durf te stel­len dat mijn ge­ne­ra­tie Ne­der­lands heeft ge­leerd dank­zij hem en al­le die­ren uit Fa­bel­tjes­land. Echt waar? Echt waar. Echt waar me­neer De Uil! On­danks dat de ten­toon­stel­ling ver­lengd is, is het ver­ras­send rus­tig. De­ge­nen die wél aan­we­zig zijn, ge­nie­ten zicht­baar - het ís ook leuk, de wan­de­ling down me­mo­ry la­ne. Ter­wijl ik de mer­chan­di­se van vroe­ger be­kijk die ik on­ge­twij­feld ook heb ge­had, denk ik aan Nemr, die op­groeit in een asiel­zoe­kers­cen­trum. Ook zon­der me­neer de Uil heeft hij voor­tref­fe­lijk Ne­der­lands ge­leerd. Met als enig uit­zicht uit­zet­ting naar Irak. Al­leen een pooi­er van de VVD mist de woor­den om te con­clu­de­ren dat het Ne­der­land­se asiel­be­leid be­la­che­lijk en aan re­te­snel­le her­zie­ning toe is. Dat ge­zegd heb­ben­de: die man in die BMW leek trou­wens ver­domd veel op Klaas Dijk­hoff.

‘Het con­trast van de au­to met de dorps­vrouw is groot.’

Ebru Umar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.