Duur­za­mer? Já, maar...

Me­tro-ver­slag­geef­ster ont­dekt tij­dens de DOE MAAR LEK­KER DUUR­ZAAM-cam­pag­ne in drie af­le­ve­rin­gen de we­reld van duur­za­mer eten.

Metro Holland (Holland) - - News - LAU­RA VAN HORIK

Bi­o­lo­gisch eten is het­zelf­de als duur­zaam eten. Dat is dus fout… Het is bre­der dan bi­o­lo­gisch. Jul­lie ver­slag­geef­ster dacht dat dit waar was. Ja, ik let op als ik bood­schap­pen doe. Maar ben ik ook een duur­za­me eter?

Laat ik maar eer­lijk zijn: nee, ik let niet spe­ci­fiek op duur­za­mer eten. Ter­wijl ik duur­za­mer eten ei­gen­lijk wél be­lang­rijk vind. Dat is waar het va­ker mis­gaat bij meer men­sen. We vin­den het be­lang­rijk om res­pect te heb­ben voor mens, dier en mi­li­eu, maar we­ten ei­gen­lijk niet zo goed hoe. Toch kie­zen in­mid­dels steeds meer men­sen voor duur­za­me­re pro­duc­ten en is maar liefst 42 pro­cent van hen be­reid om dat te doen als het pro­duct 10 pro­cent duur­der wordt. Dat is mooi, toch? En wat net zo mooi is: al­le beet­jes hel­pen. Dus ook jij en ik kun­nen een ver­schil ma­ken. Nu ik in ver­band met de cam­pag­ne DOE MAAR LEK­KER DUUR­ZAAM toch ben uit­ge­daagd om duur­za­mer te gaan eten, lijkt me dit het ide­a­le mo­ment om er daad­wer­ke­lijk op te gaan let­ten. Daar­bij komt dat die duur­za­me­re pro­duc­ten niet duur­der schij­nen te zijn, dus ook dat kan geen be­lem­me­ring zijn.

Ik­zelf ben niet ie­mand die zo­maar van al­les in de bood­schap­pen­kar gooit. Dat kan in mijn ge­val ook niet, want ik heb een lac­to­se-in­to­le­ran­tie en moet let­ten op pro­duc­ten met veel kunst­ma­ti­ge sui­kers. Het komt er­op neer dat ik het in­mid­dels al­le­maal wel weer re­de­lijk kan eten, maar nooit meer zo­als daar­voor. Niks mis mee; ge­woon een kwes­tie van ge­wen­ning. Daar­om lees ik nu braaf eti­ket­jes en denk ik twee, hoog­uit drie keer na voor ik iets in mijn kar­re­tje zwiep.

Waar ik al wel op let bij het bood­schap­pen doen? Ik ga, als het niet vier keer duur­der is dan een ‘nor­maal’ pro­duct, voor bi­o­lo­gisch en let dus op wat ik eet. Op mijn chips­ver­sla­ving en af en toe be­paal­de an­de­re on­ver­ant­woor­de en niet duur­za­me keu­zes na dan.

Waar ik ook be­wust op let, is dat ik niet el­ke dag vlees eet. Yes, die heb ik in de poc­ket! Daar­naast pro­beer ik zo min mo­ge­lijk voed­sel te ver­spil­len, want dat is ge­woon zon­de. Toch lukt dat niet al­tijd. Tot slot pro­beer ik op te let­ten op hoe­veel ik eet, maar bij re­gel­ma­tig spor­ten heb je na­tuur­lijk méér voed­sel no­dig. Mo­men­teel sport ik één keer in de week (ja, ik wil graag meer gaan, maar ook ik heb het - net als ie­der­een te­gen­woor­dig - druk­druk­druk) en wan­del ik el­ke dag mi­ni­maal een half uur (waar een sta­ti­on op af­stand al niet goed voor is).

Ik moet be­ken­nen dat ik erg nieuws­gie­rig ben en niet kan wach­ten tot ik start met mijn zoek­tocht in de we­reld van duur­za­mer eten. Kom maar op met die uit­da­ging! Het klinkt na­tuur­lijk heel cli­ché, maar het gaat wel om on­ze aar­de. Daar wil­len de ge­ne­ra­ties na ons denk ik ook nog wel even van kun­nen ge­nie­ten. De on­we­tend­heid weg­ne­men, ken­nis toe­voe­gen, en voilà: daar is dat stuk­je be­wust­wor­ding. Met de juis­te hand­vat­ten ben ik ze­ker be­reid om duur­za­mer te eten. Wordt ver­volgd…

Woens­dag: Lau­ra in de nieu­we Al­bert Heijn Scien­ce Park in Am­ster­dam-Oost.

FEMMY WEIJS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.