HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Holland) - - @metro -

RAM 21/3-19/4

Jouw ge­drag is on­voor­spel­baar, in het bij­zon­der bij on­ver­wacht­se ge­beur­te­nis­sen. Houd je im­pul­sie­ve ge­drag in be­dwang en pro­beer de kri­tiek van je vrien­den po­si­tief op te vat­ten.

STIER 20/4-20/5

Het is hard no­dig dat je eens een keer­tje rust neemt. Jij hebt veel te veel hooi op je vork ge­no­men en dat kan nie­mand zo­lang vol­hou­den. Laat je over­ha­len tot een lek­ke­re va­kan­tie.

TWEELING 21/5-20/6

Dit is een dag om uit te zoe­ken op wel­ke pun­ten jij je­zelf niet durft te zijn. Een tip daar­bij is dat je dat kunt op­ma­ken uit hoe an­de­ren met je om­gaan. Mak­ke­lijk is het na­tuur­lijk niet.

KREEFT 21/6-22/7

Je ge­zond­heid laat een beet­je te wen­sen over de laat­ste tijd. Ga voor je­zelf na of er stress in het spel is of dat een be­paal­de si­tu­a­tie je niet lek­ker zit. Dan kun je er zelf iets aan doen.

LEEUW 23/7-22/8

Je krijgt van­daag een hef­ti­ge dis­cus­sie. Om het niet uit de hand te la­ten lo­pen, is het ver­stan­dig een per­soon te vin­den die ob­jec­tief te­gen het pro­bleem kan aan­kij­ken.

MAAGD 23/8-22/9

Een dag om vrien­de­lijk te zijn te­gen ie­der­een. Zo kun­nen ook men­sen die niet zo ge­mak­ke­lijk con­tact leg­gen eens een praat­je met je ma­ken.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Van­daag staat jouw hoofd niet naar hard wer­ken. Maak daar ge­bruik van en neem een dag­je rust. Dat is so­wie­so al geen slecht idee.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Voor goe­de da­den word je al­tijd be­loond. Maar van­daag kun jij de aan­dacht van een zeer in­vloed­rijk per­soon trek­ken. Een ex­tra mo­ti­va­tie om eens iets goeds te doen?

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Jij voelt je nog niet he­le­maal lek­ker. Er lij­ken steeds nieu­we pro­ble­men bij te ko­men. In je re­la­tie kun je ech­ter de groot­ste pro­ble­men op­los­sen. Nog even vol­hou­den.

STEENBOK 22/12-19/1

Jij hebt zeer veel ener­gie de­ze da­gen. Daar­mee kun je ber­gen ver­zet­ten en dat doe je dan ook. En dat ter­wijl je zelf mis­schien niet eens het ge­voel hebt dat je uit­zon­der­lijk veel doet.

WATERMAN 20/1-19/2

On­der­huid­se span­nin­gen moet je aan­pak­ken. Jij hebt daar last van en ze zul­len ook ze­ker daar niet blij­ven. Ook kost het je zo te veel ener­gie, ben jij niet erg ver­moeid de laat­ste tijd?

VIS­SEN 20/2-20/3

Jij kunt best wat nieu­we con­tac­ten ge­brui­ken. Al­tijd maar dat­zelf­de groep­je brengt jou niet ver­der. Breng al je vrien­de­lijk­heid in het spel, dat maakt con­tac­ten leg­gen mak­ke­lij­ker.

El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ’aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.