Po­li­tie kraakt dui­zen­den ver­sleu­tel­de be­rich­ten van cri­mi­ne­len in Twen­te

Metro Holland (Holland) - - News -

De po­li­tie heeft gis­te­ren met de ar­res­ta­tie van vier man­nen een cri­mi­ne­le ver­gel­dings­ac­tie in Twen­te voor­ko­men. Dat heeft Aart Gars­sen, hoofd van de dienst Re­gi­o­na­le Re­cher­che Oost-Ne­der­land, ver­teld.

De in­greep in Twen­te maakt deel uit van een reeks in­val­len van de po­li­tie. Die kwam ach­ter al­ler­lei cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten door­dat de re­cher­che li­ve mee kon kij­ken met chat­be­rich­ten die cri­mi­ne­len aan el­kaar ver­zon­den met zo­ge­noem­de cryp­to­foons, te­le­foons die be­rich­ten ver­sleu­teld door­stu­ren. De po­li­tie heeft ruim hon­derd ver­dach­ten op het oog.

De po­li­tie kwam het Gel­der­se be­drijf dat de cryp­to­foons ver­kocht op het spoor in een an­der on­der­zoek. De 46-ja­ri­ge Lin­ge­waard­se ei­ge­naar van het be­drijf en zijn 52-ja­ri­ge com­pag­non uit Box­tel zijn op­ge­pakt. „Via de pe­per­du­re toe­stel­len chat­ten cri­mi­ne­len met el­kaar over geld, wa­pens, drugs en plan­nen. Ze wis­ten niet dat wij over hun schou­der 258.000 van de­ze be­rich­ten heb­ben mee­ge­le­zen”, al­dus een trot­se Gars­sen.

Po­li­tie en Open­baar Mi­nis­te­rie wil­len niet zeg­gen hoe­lang de te­le­foons openston­den voor de po­li­tie. Wel wil­len ze kwijt dat in „de af­ge­lo­pen tijd” bij di­ver­se in­val­len veel con­tact geld, wa­pens en gro­te hoe­veel­he­den hard­drugs zijn ge­von­den. „We ver­wach­ten nog door­bra­ken in lo­pen­de on­der­zoe­ken en het op­star­ten van nieu­we straf­za­ken”, al­dus het OM. „We heb­ben een unie­ke in­kijk in de cri­mi­ne­le we­reld ge­had. Vol­gens ons is dit in Eu­ro­pa nog nooit ge­beurd.”

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.