Kin­der­par­don móet an­ders

Metro Holland (Holland) - - News - EL­FIE TROMP CO­LUM­NIST

Daar sta je dan, in je drie­de­lig pak te­gen­over een 9-jarig jon­ge­tje. Jouw werk heeft di­rect in­vloed op zijn le­ven. Jij mag let­ter­lijk over zijn toe­komst be­slis­sen. Je kunt zeg­gen van VVD-frac­tie­lei­der Klaas Dijk­hoff wat je wil, maar hij ging de klei­ne Nemr niet uit de weg. Het was de gou­den greep van pre­sen­ta­tor Tim Hof­man om Nemr mee te ne­men naar het hol van de leeuw, po­li­tiek Den Haag om zélf vraag en uit­leg te ge­ven aan een jon­ge­tje dat huis en haard moet ver­la­ten, want zo zijn nu een­maal de re­gels. Hier ge­bo­ren, je in Hol­land heb­ben ge­wor­teld, maar tóch uit­ge­zet wor­den, het staat zo’n 400 kin­de­ren mo­men­teel te ge­beu­ren.

Hof­mans do­cu­men­tai­re oogst veel lof; zo heeft hij meer dan 200.000 hand­te­ke­nin­gen ge­kre­gen om aan­dacht te vra­gen voor het kin­der­par­don. Het móet an­ders. Ook ik te­ken­de. Want je kunt er niet om­heen. Of je nu vindt dat die kin­de­ren hier ho­ren of niet, zo­als de re­gels nu zijn, zijn ze on­men­se­lijk. Na­tuur­lijk zijn er de vra­gen die vol­gen; wat doe je met de kin­de­ren die er net bui­ten val­len? Wat doe je over een paar jaar, als we weer een trits kind­jes heb­ben die vre­zen voor hun toe­komst? En bij het be­kij­ken van de do­cu­men­tai­re be­krui­pen je ook an­de­re, on­ge­mak­ke­lij­ke­re vra­gen, zo­als; waar­om neem je kin­de­ren als je ge­vlucht bent en in een asiel­pro­ce­du­re zit? Waar­om wil je niet te­rug­ke­ren om je land na de oor­log weer hel­pen op te bou­wen? Hoe vaak mo­gen uit­ge­pro­ce­deer­den ei­gen­lijk de IND aan­vech­ten en vi­ce ver­sa?

Cri­ti­ci be­tich­ten Hof­man van emo­ti­o­ne­le chan­ta­ge. Zo’n schat­tig jon­ge­tje wordt in hun ogen mis­bruikt voor kijk­cij­fers. Maar ik vind dat dit nog lang niet ge­noeg ge­beurt. De Twee­de Ka­mer zou veel meer van het plu­che moe­ten ko­men en deel van de we­reld wor­den waar ze zo strikt over be­slis­sen. Niet op werk­be­zoek­jes in schoon­ge­veeg­de si­tu­a­ties met lau­we kop­jes kof­fie, maar zo­als het is. Ga maar in een vol­ge­pak­te var­kens­stal van de bio­in­du­strie ver­ga­de­ren en pro­beer zon­der te wal­gen het woord ‘ef­fi­ci­ën­tie’ te ge­brui­ken. Maak je be­slis­sin­gen over de markt­wer­king in de zorg maar op de eer­ste hulp van een fail­liet zie­ken­huis, waar am­bu­lan­ces wor­den weg­ge­stuurd.

Als dit is wat no­dig is om be­sluit­vor­ming niet al­leen over de men­sen maar vóór de men­sen te ma­ken, dan vind ik het fan­tas­tisch.

‘Of je nu vindt dat die kin­de­ren hier ho­ren of niet, zo­als de re­gels nu zijn, zijn ze on­men­se­lijk.’

El­fie Tromp

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.