Ry­a­nair zet per­so­neel op straat we­gens slaap­fo­to

ZES WERK­NE­MERS VAN RY­A­NAIR LA­GEN OP EEN FO­TO TE SLA­PEN OP DE VLOER VAN HET VLIEGVELD VAN MALAGA

Metro Holland (Holland) - - News - LISA VERMEIJ nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Ry­a­nair ligt al maan­den on­der vuur van­we­ge de slech­te ar­beids­voor­waar­den die de lucht­vaart­maat­schap­pij han­teert. De­ze week zou het van ori­gi­ne Ier­se Ry­a­nair zes werk­ne­mers heb­ben ont­sla­gen van­we­ge het ver­sprei­den van een fo­to.

Op de fo­to is te zien dat zes Por­tu­ge­se crew­mem­bers op de grond van de per­so­neels­ruim­te op het vliegveld in het Spaan­se Malaga lig­gen te sla­pen. Vol­gens het bij­schrift zijn de werk­ne­mers aan hun lot over­ge­la­ten door de vlieg­tuig­maat­schap­pij. De fo­to werd op 14 ok­to­ber ge­plaatst door een Fa­ce­book-ac­count dat kri­tisch is over Ry­a­nair.

Vol­gens Ry­a­nair was de fo­to in scè­ne ge­zet. De prijs­vech­ter vindt dat de fo­to voor re­pu­ta­tie­scha­de zorgt. Eer­der ver­spreid­de Ry­a­nair al een fo­to en een vi­deo waar­op werd aan­ge­toond dat de fo­to in scè­ne is ge­zet. De maat­schap­pij heeft la­ten we­ten dat nie­mand op de grond heeft moe­ten sla­pen en dat de werk­ne­mers met de­ze ac­tie het ver­trou­wen heb­ben ge­schaad.

„De be­man­ning heeft eni­ge tijd door­ge­bracht in de per­so­neels­ka­mer en is daar­na over­ge­bracht naar de vip-loun­ge. De vol­gen­de dag zijn ze naar Por­to ge­vlo­gen”, zegt de maat­schap­pij te­gen de BBC.

Daar­mee is de kous nog niet af. De Por­tu­ge­se vak­bond voor lucht­vaart­per­so­neel SNPVAC liet eer­der al we­ten het niet eens te zijn met de le­zing van Ry­a­nair. Het per­so­neel zou van 01.30 uur tot 06.00 uur in een per­so­neels­ruim­te zijn on­der­ge­bracht waar bij­na geen rust­plaat­sen wa­ren en pas om 06.00 uur naar de vip-loun­ge zijn ge­bracht.

De fo­to is de af­ge­lo­pen da­gen veel­vul­dig ver­spreid op so­cail me­dia en zorg­de voor veel op­hef. De fo­to zou na­me­lijk aan­to­nen hoe slecht de werk­om­stan­dig­he­den wel niet zijn voor het Ry­a­nair­per­so­neel.

Het is nog niet be­kend of de fo­to echt of nep is.

‘De be­man­ning heeft eni­ge tijd door­ge­bracht in de per­so­neels­ka­mer en is daar­na naar de vip-loun­ge ge­gaan.’

Zegt Ry­a­nair te­gen de BBC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.