5 Me­tro’s

Metro Holland (Holland) - - City - Meer zien of ho­ren? Ga naar on­ze si­te: me­tro­nieuws.nl/mu­sic­ci­ty

We­ke­lijks tip Me­tro vijf con­cer­ten waar­van de voor­ver­koop bij­na start en die je ab-so-luut niet mag mis­sen.

Ramm­stein

Vol­gend jaar is het ge­woon al­weer 25 jaar ge­le­den dat de Duit­se band Ramm­stein werd op­ge­richt. Dat moet na­tuur­lijk ge­vierd wor­den! De even­zo om­stre­den als po­pu­lai­re Duit­sers maak­ten eer­der al via de­ze krant be­kend dat ze een con­cert ge­ven in De Kuip in Rot­ter­dam. Nu zul­len som­mi­ge men­sen den­ken: De Kuip? Daar wor­den toch geen con­cer­ten meer ge­ge­ven? Nou, de laatste keer is in­der­daad al­weer tien jaar ge­le­den, maar wie weet pakt Ramm­stein de con­cert­tra­di­tie van dat sta­di­on weer op.

Waar: De Kuip, Rot­ter­dam

Wan­neer: 25 ju­ni 2019

Tic­ket­prijs: €55,- tot €99,Start kaart­ver­koop: van­daag om 10.00 uur

Mu­se

Mor­gen ver­schijnt het nieu­we al­bum van Mu­se, Si­mu­la­ti­on The­o­ry. De in­te­res­se van het Brit­se Trio voor ul­tra­mo­der­ne tech­no­lo­gie was al lan­ger be­kend en die zal zich on­ge­twij­feld ver­ta­len naar een prach­ti­ge li­ve­s­how. Mu­se werkt voor hun aan­ko­men­de tour­nee sa­men met Mi­cro­soft, dat een Mixed Re­a­li­ty Pre-Show Par­ty houdt waar­bij vir­tu­al re­a­li­ty-ga­mes ge­speeld kun­nen ge­ba­seerd op het nieu­we al­bum. Waar: Gof­fert­park, Nij­me­gen Wan­neer: 27 ju­ni 2019 Tic­ket­prijs: € 66,08 Start kaart­ver­koop: dins­dag 13 no­vem­ber (voor wie vóór vrij­dag het al­bum be­stelt), vrij­dag 16 no­vem­ber (re­gu­lier), bei­de om 10.00 uur

Tes­ke

Hoe­veel ar­ties­ten kun jij noe­men die zon­der de­buut­al­bum Pa­ra­diso wis­ten uit te ver­ko­pen? En ook nog eens twee keer Ti­voliVre­den­burg? Wij ko­men niet ver­der dan één en­ke­le zan­ge­res, na­me­lijk Tes­ke de Schep­per. De YouTu­be-ster heeft in­mid­dels haar de­buut­al­bum uit­ge­bracht, het vrij­dag ver­sche­nen Por­se­lein, waar­mee ze voor het eerst het land in gaat. Tes­ke ver­telt hier­over bin­nen­kort meer in een interview met Me­tro. Waar: Ef­fe­naar, Me­tro­pool, Sim­p­lon, Doorn­roos­je, Paard, De Hel­ling, Pa­ra­diso Noord

Wan­neer: 7 t/m 31 maart 2019

Tic­ket­prijs: tus­sen € 14,- en € 18,

Start kaart­ver­koop: za­ter­dag om 10.00 uur

The Crystal Figh­ters

„Do you want to go to the pla­ge with me?”, was een vraag die we en­ke­le ja­ren ge­le­den voor­ge­legd kre­gen door de zan­ger van The Crystals Figh­ters. Wie de eer­ste to­nen van hun groot­ste hit ‘Pla­ge’ hoort, krijgt met­een de zomer in de bol, dus geen won­der dat de band op tal­rij­ke fes­ti­vals heeft ge­staan sinds­dien. Ook in 2019 be­looft de zomer vroeg zijn in­tre­de te doen, want de kleur­rijk uit­ge­dos­te le­den van The Crystal Figh­ters bren­gen dan een be­zoek aan de Melk­weg. Waar: Melk­weg, Am­ster­dam Wan­neer: 23 maart 2019 Tic­ket­prijs: € 24,95 Start kaart­ver­koop: reeds ge­start

Boyz II Men

Wie te­rug­denkt aan R&B uit de ja­ren 90 kan niet om Boyz II Men heen. Het kwin­tet met de zoet­ge­voois­de vo­ca­len ver­kocht des­tijds ruim zes­tig mil­joen pla­ten en ze heb­ben me­nig ro­man­tisch eten­tje op­ge­luis­terd. Het is zelfs niet on­denk­baar dat er le­zers van de­ze krant op de hit ‘I’ll Ma­ke Love To You’ zijn ver­wekt. Het du­et ‘One Sweet Day’ met Ma­riah Ca­rey stond in 1995 vier maan­den bo­ven­aan de Ame­ri­kaan­se hit­lijst – een record dat vo­rig jaar pas ge­ë­ve­naard werd door ‘De­spa­ci­to’. Waar: 013, Til­burg

Wan­neer: 3 april 2019

Tic­ket­prijs: € 43,40

Start kaart­ver­koop: mor­gen om 10.00 uur

4

3

2

1

5

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.