Kan Hou­se of Cards zon­der Ke­vin Spa­cey?

CLAI­RE UN­DER­WOOD KAN HAAR OVER­LE­DEN MAN NIET EVE­NA­REN IN DE HIT­SE­RIE VAN NET­FLIX

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

Clai­re Un­der­wood kijkt streng in de lens van de ca­me­ra. „Mis je hem”, vraagt ze aan de kij­kers van het laat­ste sei­zoen van Hou­se of Cards. Het duurt niet lang om tot een ant­woord te ko­men: ja! Zon­der de rol van Frank Un­der­wood is de Net­flix­hit een stuk min­der in­tri­ge­rend dan mét Ke­vin Spa­cey.

Clai­re (ge­speeld door Ro­bin Wright) heeft wel­is­waar de looks om bin­ge­wat­chers recht in de ogen aan te kij­ken en te ver­tel­len wat ze op dat mo­ment écht denkt. Maar het komt toch een beet­je te ge­for­ceerd over. On­ge­mak­ke­lijk om naar te kij­ken. Toe­ge­ge­ven; in het be­gin was dat bij haar man Frank ook even wen­nen, maar dank­zij zijn ma­nier van pra­ten en kij­ken werd zijn blik in de ca­me­ra een gro­te toe­ge­voeg­de waar­de tij­dens de eer­ste vijf sei­zoe­nen. Op die ma­nier kan Clai­re Un­der­wood in sei­zoen 6 geen mo­ment im­po­ne­ren.

Op één mo­ment na. Want de eer­ste scè­ne, waar­in Clai­re recht in de ca­me­ra kijkt, doet ver­moe­den dat het een ou­der­wets top­sei­zoen wordt. Als kij­ker heb je ge­lijk het idee: yes, dit wordt weer smul­len van al­le spel­le­tjes en in­tri­ges die op de ach­ter­grond van het pre­si­dent­schap van de VS spe­len. Haar stem, in­to­na­tie en bood­schap vlie­gen je naar de strot, zo­als dat bij haar man con­ti­nu ge­beur­de. Maar daar­na wordt het al­leen maar min­der.

De mo­no­lo­gen en dia­lo­gen die Spa­cey tot kunst ver­hief blij­ven uit. Sim­pel­weg om­dat geen en­ke­le Hou­se of Cards-ac­teur in staat is om zijn ni­veau te eve­na­ren. Zijn ar­ro­gan­tie, mee­do­gen­loos­heid en non­cha­lan­ce blij­ken met te­rug­wer­ken­de kracht van een nog ho­ger ni­veau dan we al dach­ten. Ook de ver­haal­lij­nen in de ver­se af­le­ve­rin­gen val­len te­gen. Ze zijn of te ver­ge­zocht of ge­woon te saai. Als je mid­den in een af­le­ve­ring naar de wc gaat zon­der op pau­ze te druk­ken, weet je hoe laat het is.

Aan het eind van sei­zoen 5 volg­de Clai­re haar man Fran­cis (Frank) Un­der­wood op als pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten, maar het was kraak­hel­der dat hij op de ach­ter­grond een be­lang­rij­ke rol zou blij­ven spe­len om zijn vrouw (en dus zich­zelf ) aan de macht te hou­den. Maar na­dat Spa­cey werd ont­sla­gen om­dat hij door ver­schil­len­de man­nen werd be­schul­digd van sek­su­e­le mis­dra­gin­gen, ver­dween hij van het to­neel.

Sei­zoen 6 draait wel­is­waar nog steeds om Frank Un­der­wood, of in ie­der ge­val om wat hij het land heeft na­ge­la­ten. Maar als do­de ex-pre­si­dent zien we hem al­leen even in zijn kist lig­gen, zon­der dat zijn ge­zicht in beeld komt. Zijn ver­trou­we­lin­gen uit het ver­le­den moe­ten ons voort­du­rend aan hem her­in­ne­ren, maar dat maakt het ge­mis mis­schien al­leen nog maar gro­ter.

Het was voor de ma­kers van de se­rie geen ge­mak­ke­lij­ke op­ga­ve om een slot­sei­zoen te be­den­ken. Zon­der de ster van de show een nieu­we show neer­zet­ten is vaak bij voor­baat al ge­doemd te mis­luk­ken. He­laas voor de lief­heb­bers van Hou­se of

Cards is sei­zoen 6 daar het meest re­cen­te be­wijs van.

Zon­der de ster van de show een nieu­we show neer­zet­ten is vaak bij voor­baat al ge­doemd te mis­luk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.