Leef­baar­heid arm­ste wij­ken holt ach­ter­uit

Metro Holland (Holland) - - News -

De leef­baar­heid in wij­ken met veel so­ci­a­le huur­wo­nin­gen gaat hard ach­ter­uit. Dat blijkt uit een on­der­zoek in op­dracht van Ae­des, de koe­pel van wo­ning­cor­po­ra­ties. De leef­baar­heid staat on­der druk door een ster­ke in­stroom van kwets­ba­re groe­pen, dat wil zeg­gen: men­sen met een (zeer) laag in­ko­men of bij­stands­uit­ke­ring en men­sen met li­cha­me­lij­ke of gees­te­lij­ke ge­zond­heids­pro­ble­men. De­ze groe­pen kun­nen niet al­tijd goed voor zich­zelf zor­gen en kun­nen daar­door ook niet naar hun bu­ren om­kij­ken. Ae­des­voor­zit­ter Mar­nix Nor­der vindt het een zor­ge­lij­ke ont­wik­ke­ling. „Het ce­ment van de wijk ver­dwijnt, meer kwets­ba­re huur­ders ko­men er­voor in de plaats.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.