Rot­ter­dam­se Ou­zo-sto­ker durft de bes­te ou­zo’s ter we­reld uit te da­gen

Rot­ter­dam­mer Stefan van Hees brengt een ou­zo op de markt die zijn oor­sprong vindt in zijn Ka­tend­recht­se ach­ter­tuin, waar hij zelf een stook­ke­tel bouw­de.

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - EL­LEN MANNENS

De Grie­ken heb­ben ou­zo, de Fran­sen heb­ben pas­tis, de Ita­li­a­nen heb­ben sam­bu­ca en nu heeft Rot­ter­dam ook zijn ei­gen anijs­drank­je, na­me­lijk Hoe­zo? Ou­zo. Het is ont­staan in de zelf­ge­bouw­de des­til­leer­ke­tel van Rot­ter­dam­mer Stefan van Hees, in zijn ach­ter­tuin op Ka­tend­recht. ‘Ge­stookt op tra­di­ti­o­ne­le il­le­ga­le wij­ze’, staat er dan ook op het eti­ket.

Ge­heel vol­gens de Ame­ri­kaan­se moons­hi­ne-tra­di­tie stookt Stefan na­me­lijk al ja­ren zijn ei­gen al­co­hol als hob­by. In Ame­ri­ka ont­stond die tij­dens de droog­leg­ging van de ja­ren twin­tig en daar wordt de tra­di­tie nog steeds in ere ge­hou­den, zo­als is te zien in de se­rie Moons­hi­ners op Dis­co­ve­ry Chan­nel. Voor Stefan ont­stond de tra­di­tie met wijn van zijn va­der en een snel­kook­pan. „Ik des­til­leer al al­co­hol sinds mijn acht­tien­de. Van een snel­kook­pan bouw­de ik een des­til­leer­in­stal­la­tie. Mijn va­der maak­te wijn als hob­by, maar die luk­te niet al­tijd. Zon­de om weg te gooi­en, dus des­til­leer­de ik hem tot pu­re al­co­hol.”

De snel­kook­pan is in­mid­dels ver­van­gen door een boi­ler van 120 li­ter en in die in­stal­la­tie maak­te Stefan de laat­ste ja­ren steeds va­ker zijn ei­gen ou­zo. „Op hoc­key­club Feij­enoord is het in­mid­dels een fe­no­meen. Bij uit­wed­strij­den ne­men we al­tijd een fles mee voor de te­gen­par­tij. De laat­ste ja­ren ver­spreid ik mijn fles­sen over een steeds gro­te­re vrien­den- en ken­nis­sen­kring. Zelfs res­tau­rant Kwie­zien op Ka­tend­recht heeft hem ont­dekt.”

De ooit il­le­gaal ge­stook­te ou­zo is nu ook ver­krijg­baar op een le­ga­le plek: Gall & Gall op de Laan op Zuid.

„In­mid­dels is het com­pleet le­gaal, hoor. Ik sta net­jes in­ge­schre­ven bij de Ka­mer van Koop­han­del, maar wel on­der de naam Hoe­zo? Moons­hi­ne Rot­ter­dam. En voor het des­til­le­ren van gro­te par­tij­en werk ik sa- men met de Groe­ne Fee in Por­tu­gaal, maar de Hoe­zo? Ou­zo wordt nog al­tijd ge­bot­teld op Ka­tend­recht.”

Waar­om hij juist voor ou­zo koos? „Ik heb ook een li­mon­cel­lo, maar daar heb ik nog geen goe­de naam voor. De ou­zo was het eer­ste re­cept dat ik uit­pro­beer­de en dat met­een slaag­de. Daar­naast is het mooi­om­te ma- ken: ver­se krui­den, com­pleet bi­o­lo­gisch. De Hoe­zo? Ou­zo is dan ook in eer­ste in­stan­tie een kwa­li­ta­tief goed en am­bach­te­lijk be­reid pro­duct. Ik durf de smaak­test met an­de­re ou­zo’s wel aan. En de Rot­ter­dam­se knip­oog is een ex­traatje.”

/ VIN­CENT VAN DORDRECHT

Moons­hi­nen is niet al­leen een Ame­ri­kaan­se aan­ge­le­gen­heid. In een Ka­tend­recht­se ach­ter­tuin werd het re­cept voor een Rot­ter­dam­se ou­zo ont­wik­keld, die nu ook ge­woon le­gaal ver­krijg­baar is. De Hoe­zo? Ou­zo is be­reid met ech­te anijs. Hoe je dit kunt tes­ten?...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.