Al­les in één keer

SELENA GOMEZ BREIN ACH­TER NETFLIX- SE­RIE

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - / VALERIE MACON | AFP

De moe­der van de Ame­ri­kaan­se zan­ge­res Selena Gomez vond het boek ’Thirteen Rea­sons Why’ van Jay As­her ooit in een boek­han­del. Het ver­haal van een high­school­meis­je dat der­tien cas­set­te­band­jes ach­ter­laat waar­op ze de re­de­nen ach­ter haar zelf­moord uit­legt, maak­te veel in­druk op de des­tijds 16-ja­ri­ge Gomez. Ja­ren la­ter luk­te het haar het ver­haal bij Netflix aan de man te bren­gen. De zan­ge­res kan nog niet al­les ver­klap­pen over de se­rie die je van­af van­daag kunt zien, maar zegt wel hoe je ’m het bes­te kunt kij­ken. „Aan één stuk door als je het mij vraagt.”

De moe­der van de Ame­ri­kaan­se zan­ge­res Selena Gomez vond het boek ‘Thirteen Rea­sons Why’ van Jay As­her ooit in een boek­han­del. Het ver­haal van een ver­le­gen high­school­meis­je dat der­tien cas­set­te­band­jes ach­ter­laat waar­op ze de re­de­nen ach­ter haar zelf­moord uit­legt, maak­te veel in­druk op de des­tijds 16ja­ri­ge Gomez. Ja­ren la­ter luk­te het haar het ver­haal bij de gro­te jon­gens van Netflix aan de man te bren­gen. Me­tro praat met Gomez over haar de­buut als pro­du­cer en de se­rie die van­daag op Netflix ver­schijnt.

In de se­rie pleegt hoofd­per­soon Han­nah (Ka­ther­i­ne Lang­ford) zelf­moord om­dat ze ge­pest wordt. Na haar dood wor­den der­tien vi­deo­bood­schap­pen ge­von­den die een gro­te im­pact zul­len heb­ben op de le­vens van haar naas­ten; een in­tens ver­haal dat naar ver­wach­ting de aan­dacht van me­nig bin­ge-wat­cher zal trek­ken. ,,Na­dat in de eer­ste af­le­ve­rin­gen wordt uit­ge­legd wat er met Han­nah is ge­beurd en de re­la­ties tus­sen de ver­schil­len­de ka­rak­ters uit­een wor­den ge­zet, wordt de se­rie als­maar grim­mi­ger”, ver­telt Gomez.

Het for­mat waar­in het ver­haal van Han­nah ge­go­ten is, is an­ders dan Gomez op voor­hand in ge­dach­te had. ,,Ik wil­de het boek eerst om­to­ve­ren tot een film. Maar de men­sen van Netflix stel­den voor om er een se­rie van te ma­ken.” De zan­ge­res raak­te snel ge­wend aan dat idee. ,,Het boek leest als een se­rie en we kon­den de ka­rak­ters op de­ze ma­nier veel meer uit­die­pen.” Zo ont­stond er dus geen film, maar een se­rie naar het boek van Jay As­her.

De zan­ge­res en ac­tri­ce wil­de aan­van­ke­lijk zelf de hoofd­rol in de se­rie spe­len. ,,Toen ik een jaar of 16 was kreeg ik het boek van mijn moe­der. Toen ik het las, kon ik me goed in het ver­haal in­le­ven en voor­al mijn fans kon­den zich er­in vin­den”, legt Gomez uit. Maar nu, ja­ren la­ter, gaf Gomez de rol toch uit han­den. ,,Ka­ther­i­ne is ge­maakt voor de­ze rol. Ze is pre­cies zo­als ik Han­nah al­tijd voor me zag.”

Hoe­wel ze de hoofd­rol niet speelt, was Gomez als pro­du­cent nauw be­trok­ken bij het ma­ken van de se­rie. Dat was be­lang­rijk voor haar, want ook haar mid­del­ba­re school­tijd was niet al­tijd mak­ke­lijk. ,,Ik moest, op een an­de­re schaal, ook met een hoop dea­len op die leef­tijd. Bij Dis­ney Chan­nel (waar Go­me­zop jon­ge leef­tijd werd ont­dekt, red.) had ik niet al­leen te ma­ken met mijn klas­ge­no­ten, maar ook met vol­was­se­nen die mij con­stant ver­tel­den hoe ik mijn le­ven moest lei­den. Dat­was erg ver­war­rend", legt de bru­net­te uit. Tij­dens de pro­duc­tie van de se­rie ont­moet­te ze veel jon­ge­ren die in soort­ge­lij­ke si­tu­a­ties als hoofd­per­soon Han­nah zit­ten of heb­ben ge­ze­ten. Ze had al gauw door dat de­ze men­sen niet zit­ten te wach­ten op 'een le­ge op­ti­mis­ti­sche bood­schap'. ,,Ze heb­ben iets no­dig dat hen be­weegt, wat hen bang maakt", zegt Gomez. De zan­ge­res hoopt dat jon­ge­ren zich kun­nen iden­ti­fi­ce­ren met de ka­rak­ters van de se­rie en dat ze zo­iets goeds kan doen voor de­ze ge­ne­ra­tie. Kan haar be­kend­heid hel­pen de­ze bood­schap over te bren­gen? ,,Ik hoop het. Ik heb een ster­ke band­met mijn fans, veel van hen za­gen mij op­groei­en. Door de ja­ren heen heb ik he­le eer­lij­ke ge­sprek­ken met ze ge­voerd. Ik denk dat de­ze se­rie net zo eer­lijk is." De zan­ge­res kan nog niet al­les ver­klap­pen over de se­rie die je van­af van­daag kunt zien, maar zegt wel hoe je 13 Rea­sons Why het bes­te kunt kij­ken. ,,Aan één stuk door als je het mij vraagt", zegt ze la­chend. ,,Maar ik hoop na­tuur­lijk dat ie­der­een op zijn ei­gen ma­nier met ple­zier naar de se­rie kijkt."

‘Het boek leest als een se­rie en we kon­den de ka­rak­ters op de­ze ma­nier veel meer uit­die­pen.’ Selena Gomez over de re­den om met Netflix in zee te gaan

/ GET­TY GET­TY IMAGES

Se­le­na Go­mez: Jon­ge­ren zit­ten niet te wach­ten op een le­ge op­ti­mis­ti­sche bood­schap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.