Dit is wel ver­ve­lend

Metro Holland (Rotterdam) - - Nieuws -

Het vor­men van een nieuw ka­bi­net wordt las­ti­ger nu GroenLinks even bui­ten­spel is ge­zet: met wel­ke par­tij moe­ten ze nu verder? PvdA heeft eer­der al ge­zegd niet in de eer­ste fa­se mee te wil­len pra­ten van­we­ge het gro­te ze­tel­ver­lies, de Chris­tenU­nie is niet groot ge­noeg en staat lijn­recht te­gen­over D66 en met de PVV lijkt geen par­tij te wil­len sa­men­wer­ken. D66 heeft hie­rin een sleu­tel­rol te ver­vul­len: Pechtold moet vol­gens Dros­te­rij be­pa­len hoe graag D66 wil re­ge­ren. Als de co­a­li­tie nog niet ge­vormd is, vóór de zo­mer, zal er een be­gro­ting ko­men met wei­nig echt nieu­we plan­nen. En áls er toch een cri­sis komt – Noord-Ko­rea be­sluit ra­ket­ten af te vu­ren, de Der­deWe­reld­oor­log breekt uit of er komt een nieu­we vluch­te­lin­gen­stroom op gang – is het erg las­tig be­slui­ten ne­men met een ka­bi­net dat in de Twee­de Ka­mer nog niet eens de helft van al­le stem­men heeft ge­kre­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.