Huur te hoog? Maak be­zwaar!

Bij­na drie op de vier stu­den­ten be­ta­len te veel huur, ge­mid­deld 55 eu­ro per maand. En stu­den­ten zijn niet de eni­ge die vaak te diep in de bui­del tas­ten voor een huur­wo­ning. Be­zwaar ma­ken bij je huur­baas kan soms dui­zen­den eu­ro’s op­le­ve­ren.

Metro Holland (Rotterdam) - - Nieuws - IRE­NE VAN DEN BERG

hand van het pun­ten­sys­teem la­ten toet­sen of dat wel klopt. Als de over­een­ge­ko­men huur­prijs dan ei­gen­lijk op of on­der de li­be­ra­li­sa­tie­grens hoort te lig­gen, dan zal de Huur­com­mis­sie de huur­prijs ver­la­gen. Maar let op: dit kan al­leen de eer­ste zes maan­den. Hoe zit het ei­gen­lijk met huur­ver­ho­gin­gen? Je huis­baas mag eens per jaar de huur ver­ho­gen, veel ver­huur­ders doen dat per1­ju­li. In 2017 mag de huur maxi­maal 2,8 tot 4,3 pro­cent om­hoog. De stij­ging hangt af van je in­ko­men. Houd je huis­baas zich niet aan die per­cen­ta­ges, dan kun je bij hem be­zwaar aan­te­ke­nen. Als jul­lie er niet uit ko­men, kun je naar de huur­com­mis­sie stap­pen. Be­zwaar ma­ken kan tot 1 ju­li, mits de ver­huur­der de jaar­lijk­se huur­ver­ho­ging voor 1 mei heeft aan­ge­kon­digd. Doet hij dat pas la­ter, dan krijg je ex­tra tijd. Je kunt er ook voor kie­zen de huur­ver­ho­ging niet te be­ta­len, dan kan de ver­huur­der ook een pro­ce­du­re bij de Huur­com­mis­sie star­te­nom­de ver­ho­ging te la­ten toet­sen.

Co­lum­nis­ten zijn niet de eni­gen die in de ij­del­heids­val trap­pen. Oud-mi­nis­ters kun­nen een mach­ti­ge func­tie, in de sec­tor waar ze eerst de scep­ter zwaai­den, vaak niet weer­staan. Zo werd überglad­jak­ker Ca­miel Eur­lings al­weer vijf maan­den na­dat hij af­trad als mi­nis­ter van Ver­keer be­stuur­der bij de KLM en Zalm liet zich vlak na­dat hij was af­ge­tre­den als mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën voor het kar­re­tje span­nen van het du­bi­eu­ze bank­je van Dirk Sche­rin­ga. Oud­mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Ben Bot maak­te het nog bon­ter. Hij meld­de zich on­der val­se voor­wend­se­len bij zijn ou­de de­par­te­ment om te plei­ten voor de ex­port­ver­gun­ning voor een scheeps­bou­wer, die hem daar­voor be­taal­de.

Mi­nis­ter Plasterk, zelf ook niet ge­speend van eni­ge ij­del­heid, kwam af­ge­lo­pen week met een sym­pa­thie­ke maat­re­gel: een lob­by­ver­bod voor oud-mi­nis­ters en staats­se­cre­ta­ris­sen. Zo mo­gen ze de amb­te­na­ren, waar­over ze daar­voor de baas speel­den, niet een paar maan­den la­ter pro­be­ren om te lul­len na­mens een an­de­re op­dracht­ge­ver. Het is een maat­re­gel in de ca­te­go­rie ‘Bi­zar dat daar een maat­re­gel voor no­dig is’, maar blijk­baar heb­ben oud-mi­nis­ters een steun­tje in de rug no­dig om hun in­te­gri­teit te be­wa­ren.

Ik zou geen goe­de co­lum­nist zijn, als ik er ook niet iets op aan te mer­ken had. Plasterk had het lob­by­ver­bod wel ste­vi­ger mo­gen aan­zet­ten. Zo mo­gen oud-po­li­ti­ci nog steeds pro­be­ren hun voor­ma­lig on­der­ge­schik­ten te be­wer­ken, mits het gaat om on­der­wer­pen waar zij niet het woord over voer­den. Raar, want dan mis­brui­ken ze hun ou­de po­si­tie nog steeds. Maar nog kwa­lij­ker: ze mo­gen ook ge­woon nog aan de slag bij de be­drij­ven bin­nen hun ei­gen sec­tor. Zo­lang ze maar geen di­rect con­tact heb­ben met hun voor­ma­li­ge mi­nis­te­rie. Maar ja, dan gaat ge­woon een col­le­ga-ho­ge-pief. Op het mi­nis­te­rie be­grij­pen ze echt wel door wie die ge­stuurd is. Bo­ven­dien kun­nen ze de ken­nis, die ze op­de­den in hun vo­ri­ge func­tie, nog steeds aan­wen­den voor ei­gen ge­win.

Toch waar­deer ik de po­ging van Plasterk, hoe klein ook, om ons ver­trou­wen in de po­li­tiek te her­stel­len. Voor­al om­dat ie zelf bin­nen­kort ook werk­loos is. Een baan­tje als lob­by­ist voor een wo­ning­bouw­be­drijf een leuk be­drijf op Aru­ba of Cu­ra­çao zit er nu niet meer in. Maar mis­schien weet hij al lang dat hij weer te­rug kan naar de Volks­krant of Bui­ten­hof. Om te doen wat al­le ij­de­le men­sen het liefst doen: de co­lum­nist uit­han­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.