Kunst­ge­bit no­dig na ern­sti­ge ver­sla­ving aan ener­gie­drank

Veel men­sen drin­ken meer ener­gie­drank dan het Voe­dings­cen­trum ad­vi­seert, na­me­lijk vier blik­jes per dag.

Metro Holland (Rotterdam) - - Nieuws - MARIKE WOU­TERS

Een 16-ja­ri­ge Ame­ri­kaan­se tie­ner is vo­ri­ge maand over­le­den door een over­do­sis ca­fe­ï­ne. Vlak daar­voor sloeg hij twee blik­jes ener­gie­drank en een kop kof­fie ach­ter­over.

Shir­ley Kui­pe­rij uit Ter­borg is sinds twee maan­den in be­han­de­ling voor haar ener­gie­drank­ver­sla­ving. Tot voor kort dronk ze ge­mid­deld 12 blik­jes per dag. In maart is ze ‘cold tur­key’ af­ge­kickt en raakt ze geen blik­je meer aan. „Ik denk er wel nog el­ke dag aan.”

Metro deed een op­roep naar ener­gie­drank­ver­sla­ving. Uit de ve­le reacties blijkt dat Shir­ley niet de eni­ge is die ver­slaafd is. Veel men­sen drin­ken meer ener­gie­drank dan het Voe­dings­cen­trum ad­vi­seert, na­me­lijk vier blik­jes per dag. In ener­gie­drank­jes zit, net als in kof­fie, ca­fe­ï­ne. In de mees­te blik­ken zit on­ge­veer 80 mil­li­gram ca­fe­ï­ne. Dat is even­veel als in een gemiddelde kop kof­fie. Ge­zon­de vol­was­se­nen kun­nen on­ge­veer 400 mil­li­gram ca­fei­ne per dag in­ne­men zon­der Bij slechts 1 of 2 kop­pen kof­fie of blik­jes ener­gie­drank ver­be­tert je con­cen­tra­tie en neemt je ver­moeid­heid af. Rus­te­loos. dat ze daar ne­ga­tie­ve ge­vol­gen van on­der­vin­den. Dat komt neer op vier ca­fe­ï­ne­rij­ke drank­jes per dag. De­ze ad­vie­zen hou­den er re­ke­ning mee dat men­sen ge­mid­deld100mil­li­gram ca­fe­ï­ne uit an­de­re bron­nen bin­nen­krij­gen, zo­als thee, kof­fie, fris­drank en cho­co­la­de.

Voor pu­bers geldt een an­der ad­vies. Vol­gens het Voe­dings­cen­trum is het voor jon­ge­ren on­der de 18 nog on­dui­de­lijk wat de ef­fec­ten van ca­fe­ï­ne is op hun li­chaam. „Bij kin­de­ren kan een over­maat aan ca­fe­ï­ne de ont­wik­ke­ling van het ze­nuw­stel­sel mo­ge­lijk aan­tas- ten.” Daar­om wordt jon­ge­ren tus­sen 13 en 18 aan­ge­ra­den niet meer dan één ca­fe­ï­ne­rijk drank­je per dag te drin­ken. Het Voe­dings­cen­trum deed on­der­zoek naar ener­gie­drank. Hier­uit bleek dat 66 pro­cent van de jon­ge­ren (11 tot en met 18 jaar) min­der goe­de er­va­rin­gen met ener­gie­drank heeft. Ze ge­ven aan druk en hy­per­ac­tief te zijn, slaap­pro­ble­men te heb­ben en in te stor­ten na een ac­tie­ve fa­se.

Uit on­der­zoek bleek dat de 16-ja­ri­ge Ame­ri­kaan­se pu­ber Da­vis Cri­pe is over­le­den aan een hart­rit­me­stoor­nis door een over­do­sis aan ca­fe­ï­ne. De lijk­schou­wer oor­deel­de dat zijn hart de gro­te hoe­veel­heid ca­fe­ï­ne niet aan kon. Een an­de­re oor­zaak is uit­ge­slo­ten, om­dat de jon­gen geen hart­pro­ble­men had. Het Voe­dings­cen­trum stelt dat het niet he­le­maal ze­ker is dat zijn dood door de ca­fe­ï­ne kwam. Maar het is wel be­kend dat ca­fe­ï­ne de bloed­druk acuut kan ver­ho­gen en een te­veel kan lei­den tot hart­klop­pin­gen en hart­pro­ble­men, wat mo­ge­lijk tot sterf­te leidt.

Shir­ley on­der­vond geen pro­ble­men aan haar hart, maar kreeg te kam­pen met een groot slaap­te­kort. Shir­ley vindt dat er erg luch­tig ge­daan wordt over het drin­ken van ener­gie­drank. „Want hoe kan je nou ver­slaafd zijn aan ener­gie­drank?! Maar veel jon­ge­ren drin­ken het en ik denk dat veel men­sen hun mond hou­den over hoe­veel blik­jes ze daad­wer­ke­lijk drin­ken.” Shir­ley’s tra­ject bij de ver­sla­vings­zorg duurt nog ze­ven maan­den. „Het erg­ste wat ik aan mijn ver­sla­ving heb over­ge­hou­den is een slecht ge­bit. Al die sui­ker heeftm’n tan­den zo aan­ge­tast, dat ik waar­schijn­lijk bin­nen­kort een kunst­ge­bit moet. Daar heb ik veel ver­driet van. Ik had vroe­ger mooie tan­den.”

Jon­ge­ren tus­sen 13 en 18 wordt aan­ge­ra­den niet meer dan één ca­fe­ï­ne­rijk drank­je per dag te drin­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.