‘Bij de po­li­tie wer­ken leek me te ge­vaar­lijk’

Ray­mond is au­tis­tisch en heeft een pas­sie voor de po­li­tie en te­ke­nen. Gis­te­ren mocht hij zijn werk bij de Rot­ter­dam­se po­li­tie sho­wen.

Metro Holland (Rotterdam) - - Rotterdam - DON­NA VAN DER KOLK @don­na­vd­kolk d.van.der.kolk@tmg.nl

Hij wil­de vroe­ger agent wor­den om boe­ven te van­gen, maar dat leek de nu 18-ja­ri­ge Ray­mond Goos­sens uit Rotterdam, die een au­tis­ti­sche stoor­nis heeft, toch wel heel ge­vaar­lijk. In plaats daar­van is hij te­ke­naar ge­wor­den, maar de lief­de voor de po­li­tie is nooit ver­dwe­nen. Ster­ker nog: boe­ven van­gen is het the­ma van zijn te­ke­nin­gen. Daar­om mocht hij ze gis­ter­mid­dag ten­toon­stel­len bij de Rot­ter­dam­se po­li­tie, in het com­plex aan de Vei­ling­weg.

„He­le­maal fan­tas­tisch”, noemt Ray­mond het. „Een droom die uit­komt. Ik te­ken al zo lang ik me kan her­in­ne­ren en al mijn te­ke­nin­gen gaan over de po­li­tie, dus ik vind het heel bij­zon­der dat ik daar mijn werk mag la­ten zien.”

De te­ke­nin­gen zijn kaf­ten voor de boe­ken die Ray­mond ooit wil schrij­ven. „Het liefst word ik schrij­ver van boe­ken vol span­ning, ac­tie en avon­tuur. En dan kan ik er zelf bij il­lu­stre­ren.”

In­spi­ra­tie haalt Ray­mond uit se­ries en boe­ken. Zo staan ac­teurs van Flik­ken Rotterdam re­gel­ma­tig cen­traal in zijn werk. Bij­voor­beeld in ‘De­tec­ti­ve Ray­mond’, waar­in Ray­mond met on­der an­de­ren Maartje van de We­te­ring en Mark van Eeu­wen strijdt te­gen on­recht.

De kun­ste­naar werkt vijf da­gen per week in Ga­le­rie Ate­lier He­ren­plaats, een kunst­werk­plaats voor kun­ste­naars met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king of psy­chi­a­tri­sche ach­ter­grond. Me­de­wer­ker van He­ren­plaats en naam­ge­noot Ray­mond Lan­de­gent be­sloot con­tact op te ne­men met de Rot­ter­dam­se po­li- tie voor een ex­po­si­tie. Die was di­rect en­thou­si­ast over het idee.

„We le­nen ons zel­den voor dit soort ini­ti­a­tie­ven, want we zijn er om cri­mi­na­li­teit te be­strij­den en de or­de te hand­ha­ven, maar we zijn hard als het moet en zacht als het kan”, zegt hoofd com­mu­ni­ca­tie van de po- li­tie Rotterdam Wim Hoon­hout.

De ex­po werd dan ook groots aan­ge­pakt. Zo werd er een ro­de lo­per uit­ge­rold voor een ster­ren­ont­haal en was er een dj. Daar­naast kwam Flik­ken-ac­tri­ce Maartje van de We­te­ring naar het po­li­tie­com­plex om Ray­monds werk te be­won­de­ren. „Het is mooi dat wij hem op de­ze ma­nier een po­di­um kun­nen ge­ven en dat hij in con­tact kan ko­men met zijn held”, al­dus Hoon­hout.

Ray­mond mocht gis­te­ren twin­tig van zijn de­te­cit­ve­te­ke­nin­gen ten­toon­stel­len bij de Rot­ter­dam­se po­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.