Po­ly swagg, de sen­sa­tie van The Roy­al Fa­mi­ly

De be­den­kers en dan­sers van de po­ly swagg uit de su­per­po­pu­lai­re clip Sor­ry (Jus­tin Bie­ber) wa­ren in ons land.

Metro Holland (Rotterdam) - - Extra Time - ELSELOTTE SMINK

Ze dan­sen in clips die in to­taal meer dan 3,5 mil­jard (!) keer be­ke­ken zijn, sle­pen prijs na prijs in de wacht en ver­o­ve­ren de dans­we­reld met po­ly swagg: bin­nen de dans­we­reld is dan­ce­crew The Roy­al Fa­mi­ly een be­grip ge­wor­den.

Ook wie geen dans­fa­naat is, zal ze on­be­wust heb­ben zien dan­sen in Sor­ry van Jus­tin Bie­ber, met hun fel­ge­kleur­de out­fits en ma­ke-up. De mo­ves ko­men uit het hoofd van mas­ter­mind Par­ris Goe­bel, een 25-ja­ri- ge Nieuw-Zee­land­se die de hip­hop-dans­groep tien jaar ge­le­den op­zet­te. Za­ter­dag was een deel van de crew in Ne­der­land voor hun Eu­ro­pe­se tour, die he­le­maal uit­ver­kocht is.

Al­hoe­wel de clips van Jus­tin Bie­ber de de­fi­ni­tie­ve door­braak ver­oor­zaak­ten, was de groep hier­voor al be­kend. Zo werk­te Goe­bel en haar crew al sa­men met on­der an­de­ren Nic­ki Mi­naj (Ana­con­da), Jen­ni­fer Lopez, Ri­han­na en het on­langs uit­ge­ko­men Swal­la van Ja­son De­ru­lo.

Niet de min­ste na­men dus. Maar waar moet je ei­gen­lijk aan vol­doe­n­o­min de groep van Goe­bel te mo­gen dan­sen? Be­hal­ve de enor­me ei­sen­lijst gaat het voor­al om pas­sie en je uit­stra­ling, ver­telt Eshra Ar­vust (25) aan Metro. Hij danst nu drie jaar bij The Roy­al Fa­mi­ly – on­der meer in Bie­bers clip What Do YouMean - na­dat hij de lood­zwa­re au­di­ties wist door te ko- men. „Maar ei­gen­lijk is el­ke dag een au­di­tie, je moet je tel­kens weer be­wij­zen. Ze­ker als jon­gen, aan­ge­zien er in to­taal maar zes man­nen wor­den toe­ge­la­ten. Je moet dan­sen voor je le­ven.”

De 22-ja­ri­ge El­vis Lo­pe­ti is ook één van de an­de­re man­ne­lij­ke uit­ver­ko­re­nen die de we­reld rond­danst met de be­ken­de hip­hop­groep. Hij ver­telt dat het har­de wer­ken en de ve­le trai­nin­gen hem niet al­leen op dans­ge­bied iets heb­ben ge­leerd. „Ik heb zo­veel skills ont­wik­keld die ik over­al voor kan in­zet­ten. Ti­me ma­na­ge­ment bij­voor­beeld en het feit dat je door hard wer­ken en doen waar je in ge­looft, al­les kan be­rei­ken. Dat is ook al­tijd on­ze tip voor jon­ge­ren, of ze nu pro­fes­si­o­neel dan­ser of po­li­tie­man wil­len wor­den.”

Een avond­je de kroeg in of flink schran­zen bij de Mac zit er dus niet in voor de jon­ge dan­sers, zou je den­ken. Toch ver­tel­len El­vis en Eshra dat ze heus wel­eens ge­nie­ten. „We drin­ken al­le­bei geen al­co­hol, maar we blij­ven al­le­maal men­sen hè! Een feest­je hier en daar gaat er dus wel in. Dat zorgt er juist voor dat je je cre­a­ti­vi­teit be­houdt en dat is be­lang­rijk voor het dan­sen”, lacht Eshra.

Al­hoe­wel de leef­tijds­ca­te­go­rie­ën van de crews van Par­ris Goe­bel van 11 tot on­ge­veer 25 jaar gaan - en de man­nen dus prak­tisch opa’s zijn bin­nen de Nieuw-Zee­land­se dans­school, den­ken ze niet aan stop­pen. El­vis: „Er zit geen tijds­li­miet aan dan­sen. Ik ga door tot mijn bot­ten bre­ken.” In Amsterdam gaf The Roy­al Fa­mi­ly een mas­ter­class. Een film­pje daar­over vind je op Me­tro­nieuws.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.