Ra­dio op te­le­vi­sie

Metro Holland (Rotterdam) - - Extra Time -

Eva Ko­re­man en Chris Ze­gers ma­ken van­af dins­dag (21.00 uur, NPO 3) voor BNN ra­dio op lo­ca­tie. Te ho­ren is Ra­dio Ga­ga ech­ter niet. 3FM- dj Eva Ko­re­man, die on­langs ook in Ju­les Un­li­mi­ted op de buis te zien was: „Nee, Ra­dio Ga­ga is al­leen op tv.” Waar­om wil­de je graag mee­doen? Om­dat het een pro­gram­ma is met en over men­sen, dat vind ik mooi. En ook om­dat me ge­vraagd werd of ik met Chris wil­de sa­men­wer­ken. Ik had hem een paar keer ont­moet. Wie Chris ont­moet is met­een dol op hem, hij is zo’n lie­ve, ge­ïn­te­res­seer­de en at­ten­te man. Heel mi­ni­maal, een beet­je zo­als ik ooit ben be­gon­nen. Ik heb al­leen een lap­top en een meng­pa­neel­tje. Het is ge­woon een heel lief ca­ra­van­ne­tje waar­in we ge­zel­lig men­sen ont­van­gen die hun ver­ha­len ver­tel­len. Waar gin­gen jul­lie al­le­maal Naar plaat­sen met ver­ha­len, waar men­sen op een bij­zon­de­re of niet-re­gu­lie­re ma­nier sa­men­le­ven. Zo wa­ren we in een fo­ren­si­sche af­kick­kli­niek, da’s een plek waar ik niet be­paald da­ge­lijks kom. Of een woon­com­plex waar zo­wel stu­den­ten als vluch­te­lin­gen wo­nen. De ver­ha­len zijn niet per se zwaar, ze kun­nen ook

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.