SPROOKJES BE­STAAN NIET

Metro Holland (Rotterdam) - - Extra Time - DIRK-JAN VERDONK LEZERSCOLUMNIST

Een beer le­pel­tje le­pel­tje lig­gend met een jon­ge vrouw. Hoe kan dat? Op vrij­dag 12 mei be­steed­de Metro ruim aan­dacht aan de foto’s van de Rus­si­sche Olga Ba­rents­eva. Prach­ti­ge en bij­zon­de­re foto’s van mo­del­len met wil­de die­ren. En dat was ook de strek­king: ‘oh wow, wat mooi en bij­zon­der! Is het ge­fo­to­shopt? Nee, dit is echt!’

Toch stem­men die mooie foto’s me som­ber. Want ik weet, de ach­ter­kant van dit soort fo­to­gra­fie is vaak ver­re van mooi. Het klopt, ze­ker in Rus­land kun je ‘in­mid­dels elk denk­baar dier in­hu­ren’, zo­als Ba­rentso­va stelt. Maar wat dat be­te­kent? Het be­te­kent dat er een markt is om die­ren uit het wild te van­gen met al­le el­len­de van dien. Het be­te­kent dat ge­vaar­lij­ke die­ren zo wor­den af­ge­richt dat ze niet meer (zo) ge­vaar­lijk zijn. Het be­te­kent dat de tries­te re­a­li­teit is dat zo­wel de om­stan­dig­he­den waar­in de die­ren ge­hou­den wor­den als de trai­nings­me­tho­den vaak ver­re van dier­vrien­de­lijk zijn, om niet te zeg­gen wreed. Ox­ford Uni­ver­si­ty stel­de in 2015 vast dat er we­reld­wijd ve­le hon­derd­dui­zen­den wil­de die­ren in ge­van­gen­schap zit­ten voor der­ge­lijk en an­der en­ter­tain­ment, dat hun wel­zijn vaak ern­stig wordt aan­ge­tast, maar ook dat men­sen die van dit en­ter­tain­ment ge­bruik­ma­ken daar door­gaans geen en­kel be­nul van heb­ben. Ook con­sta­teer­den de on­der­zoe­kers dat de ex­ploi­ta­tie van wil­de die­ren voor foto’s, knuf­fe­len, kunst­jes of an­der ver­tier veel­al een na­de­li­ge im­pact heeft op het soort­be­houd.

We­ten we het niet, of wil­len we het niet we­ten? Ze­ker is dat de foto’s van Ba­rents­eva er­aan bij­dra­gen die markt te ver­gro­ten – en daar­mee ook het die­ren­leed dat daar­aan in­he­rent is. Ze zwijgt daar­over, mis­schien uit on­we­tend­heid, mis­schien uit ei­gen­be­lang. Maar on­be­doeld geeft ze er toch iets van bloot. Want spre­kend over haar foto’s zegt Ba­rents­eva van ‘sprookjes’ te hou­den.

Bes­te Metro, bes­te Metro-le­zer(es), hecht als­je­blieft geen ge­loof aan der­ge­lij­ke sprookjes. Wil­de die­ren ho­ren in het wild en zijn geen schat­ti­ge, knuf­fe­li­ge of span­nen­de fo­t­op­rops die je in het ma­ga­zijn stalt tot weer een vol­gen­de fo­to­shoot. La­ten we zui­nig zijn op de wil­de die­ren die er nog zijn en hun wel­zijn res­pec­te­ren. Hoe mooi en fee­ë­riek op het eer­ste ge­zicht Ba­rents­eva’s foto’s ook mo­gen zijn, het gro­te­re plaat­je toont schrij­nend die­ren­leed.

‘Wil­de die­ren ho­ren in het wild en zijn geen schat­ti­ge, knuf­fe­li­ge of span­nen­de fo­t­op­rops die je in het ma­ga­zijn stalt tot weer een vol­gen­de fo­to­shoot.’ Dirk- Jan Verdonk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.